Fõ tartalom

péntek, 08 június 2018 14:39

Nemzetközi konferencia iskolánkban

Nemzetközi konferencia iskolánkban

Iskolánkban idén, az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi konferencia került megrendezésre, "Rendőrképzés módszertana" címmel. A május 28. és június elseje között folytatott tanácskozáson a nagyváradi "Avram Iancu" Határrendész Tiszthelyettes-képző Iskola, a Kassai Rendészeti Szakiskola, a Katowicei Rendőrképző Iskola, a Sensi Rendőrképző Iskola valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központja, mint szakmai irányító szerv képviseltette magát.

hétfő, 09 május 2016 09:38

Dőlt a fa

A Stromfeld laktanya utcafronti kerítése mellett megöregedtek, elkorhadtak a fák, jelen állapotukban balesetveszélyt jelentettek, ezért a Gazdasági Szerv vezetése alapos vizsgálat után arra a megállapításra jutott, hogy a fasort sajnos ki kell vágni.

péntek, 07 november 2014 00:00

Kondiparkot avattunk

Nagy öröm volt számunkra, hogy a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló” pályázatunk keretében a tanév elejére több szakmai területen is eszközállományunk fejlesztésére nyílt lehetőség.

Egyik ilyen a tanulóink fizikai állóképességének fejlesztésére szolgáló KONDIPARK kialakítása az iskolaudvaron, melyet Lövei László r.alezredes oktatási igazgatóhelyettes úr ünnepélyes keretek között 2014. november 3-án adott át a tanulók számára.

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Felettes szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

Az intézmény irányító szervének megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Az intézmény fenntartójának megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Elérhetőségei

 

Az intézmény tekintetében az egyes fenntartói jogokat az Országos Rendőr-Főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.) gyakorolja a 32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet alapján.
Elérhetőségei

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Nyitvatartási rend

Az iskola épületei szorgalmi időben, hétfőtől-péntekig az alábbiak szerint tartanak nyitva:

 

a) oktatási épületek 07.00 –től 16.00-ig

b) tanulói szállás épületei folyamatosan

c) könyv- és jegyzettár, internet terem és sportlétesítmények működési szabályzatuk szerint

d) konyha és étkezde 06.30-tól 18.00-ig

e) hivatali helyiségek 07.30-tól 15.30-ig

f) ügyeleti helyiségek folyamatosan.Az igazgató engedélye alapján az épületek és helyiségek ettől eltérő időpontban, illetve szombat és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolán a munkaidő a hivatali munkaidő rendszerben munkanapokon 07.30-tól – 15.30-ig tart.

péntek, 29 augusztus 2014 00:00

Felfrissült a konyhánk!

Tornacsarnokunk után az iskola üzemi konyhája is tisztasági festésen esett át.

Iskolánk szakmunkásai augusztus 25-én kezdték el a konyha főzőterének tisztasági festését és az ott lévő elszívó rendszerek zsírtalanítását, illetve a fenti ablakok tisztítását. A munkavégzés két magas állványról történik a hatályos munkavédelmi szabályok szigorú betartása mellett.

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Testületek

Iskolánk testületei:


Nevelőtestület

Képviselője:

 • Bárány Zoltán

Diákönkormányzat

Elnöke:

 • Hasziló Alexandra 112. oszt. tanulója

Helyettese:

 • Csontos Máté 108. oszt. tanulója

DÖK összekötő tanár:

 • Jakab Krisztián

Intézményi Tanács

Elnöke:

 • Nagyné Ozsvári Tímea (MRSZG)

Alelnöke:

 • Dr. Vassné Papp Nóra Katalin (Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Tagja:

 • DÖK elnöke

 


Iskolai Szociális Bizottság

Elnöke:

 • dr. Munkácsiné Pasztirik Éva

Titkára:

 • Szántóné Sipos Beáta

Tagok:

 • Nagyné Ozsvári Tímea
 • Tar Marianna
 • Fekete Gábor
 • dr. Csóré Csilla
 • Szóráth Ilona Marianna
 • Szekeresné Kiss Edit
 • Polgári Erika
 • Kollár Tiborné
 • Gyurkó Attila

Lakásbizottság

Elnöke:

 • dr. Munkácsiné Pasztirik Éva

Helyettese:

 • Kőhalminé Mizsei Orsolya

Titkára:

 • dr. Balázs Szonja

Tagok:

 • Juhász Gyuláné
 • Töpler Sándorné
 • Varga Judit

Tanulói szociális bizottság

Elnöke:

 • Császár Erzsébet

Tagok:

 • Fóris Anett
 • Kemény Beáta
 • Zajácz István
 • Szekeresné Kiss Edit

Tanulói fegyelmi bizottság

Elnöke:

 • Löveiné Semság Márta

Tagok:

 • Antal Attila
 • Takács Lászlóné
 • Tóth Géza
 • Fónagy István

 

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Szervezeti felépítés

Az iskola szervezeti egységei és feladataik

 

 Szervezeti felépítés 2017

 

1. Az iskola szervezeti egységei a szervezeti egységvezetők irányításával, az iskola éves munkatervének és a vezetői ellenőrzések végrehajtásáról szóló igazgatói intézkedés figyelembe vételével hajtják végre feladataikat és meghatározott rendszerességgel értekezletet tartanak. A munkaterv az iskolai tanév helyi rendjét határozza meg. A vezetői ellenőrzésről szóló intézkedés – amely nem vonatkozik a költségvetési belső ellenőrzésekre – rendelkezik az ellenőrzött területről, az ellenőrzés tárgyáról, az ellenőrzés során alkalmazható módszerekről, az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekről, az ellenőrzést végző vezető, ellenőrzött jogairól, kötelezettségeiről.

2. A tanulmányi osztály (TO) az igazgató oktatási-helyettes közvetlen irányításával végzi az iskolában folyó oktatási, szakképzési, oktatásigazgatási feladatok koordinálását. Gondoskodik a felvételi eljárás tervezéséről és szervezéséről, az oktatástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok biztosításáról, a tanulmányi munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátásáról. Feladatait a szakmai munkaközösségek (szakcsoportok) tevékenységével szoros összhangban látja el. (bővebben...)

3-4. A szakcsoportok ellátják az iskolarendszerű képzés tekintetében az oktató – nevelő és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, iskolarendszeren kívüli – és egyéb képzések esetében az oktató – és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat.
(bővebben: Alapozó Ismereti Szakcsoport (AISZ); Szakmai Ismereti Szakcsoport (SZISZ))

5. A koordinációs és humánigazgatási osztály (KOHI) tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti – munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat. Ellátja az állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat. Biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését. Segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját. Végzi a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat. Gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról. Ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét. Figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. Segíti az igazgatói adminisztrációt. Koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását. Ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját. Szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat. Elemző – értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést. Működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés – védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel. Jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről. Tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért. (bővebben...)

6. A közgazdasági osztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során összeállítja az elemi költségvetést. Nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat. Javaslatot tesz annak módosítására. Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. Tevékenységi körében bonyolítja a pénztárforgalmat. Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolót és annak szöveges indokolását. A számvitellel összefüggésben a fenntartó által elkészített szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatait, a főkönyvi könyvelést. Közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat. Információt szolgáltat a fenntartói szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, a központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti és határidőre továbbítja a NAV, OEP, MÁK intézményei felé benyújtandó bevallásokat, illetve teljesíti az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket, elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, az iskola más szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat. (bővebben...)

7. Az ellátási és fenntartási osztály az iskola alapfeladatainak eredményes végrehajtása érdekében a szakterülethez tartozó anyagi – technikai biztosítási feladatokat. Élelmezési szakterületen biztosítja a törzs – és tanulói állomány élelmezését, élelmezési járandóságait. A ruházati szakterület gondoskodik a törzs – és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátásáról, a mosási, vegyi tisztítási szolgáltatásokról, valamint a törzsállomány irodaszerrel történő ellátásáról. A fenntartási szakterület gondoskodik az iskola működéséhez, a törzsállomány munkavégzéséhez, az oktató-nevelő munka végrehajtásához, a tanulók elhelyezéséhez szükséges épület (épületállomány) létrehozásáról, felújításáról, karbantartásáról. A gondnoki terület az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzésével, a kisebb hibák elhárításával és takarításával, a hibák időben történő jelzésével és a közös helyiségek anyagainak nyilvántartásával, kezelésével biztosítja az iskola zavartalan működését. Ellátja a szállások működéséhez kapcsolódó feladatokat. (bővebben...)

8. A technikai osztály az iskola oktatási és adminisztratív feladatainak végrehajtása érdekében irányítja, tervezi, szervezi, végrehajtja a szükséges technikai eszközök, valamint ezek rendszerben tartásához szükséges felszerelések, alkatrészek, anyagok, rendelkezésre állását, alkalmazását az ellátási és fenntartási osztállyal együttműködve. (bővebben...)

szombat, 09 augusztus 2014 00:00

Megközelítés

Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu 78.


Megközelíthetőség városi tömegközlekedéssel:

 • A Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából: 12, 14, 14Y, 2035R, 54-es városi autóbuszokkal
  (Szeles u. - Napsugár Otthon megálló) vagy
 • A Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából: 24-es városi autóbusszal
  (Búza tér - Napsugár Otthon megálló)
 • A Tiszai Pályaudvar irányából: 8-as városi autóbusszal
  (Tiszai Pu. v.á. --> Repülőtér v.á. --> gyalog)
 • A Tiszai Pályaudvar irányából (átszállással): villamossal, átszállással a 12, 14, 14Y2035R-es városi autóbuszokra
  (Tiszai Pu. v.á. --> Centrum (átszállás 12, 20, 35R-es autóbuszra) --> Napsugár Otthon megálló)
  (Tiszai Pu. v.á. --> Villanyrendőr (átszállás 14 vagy 14Y autóbuszra) --> Napsugár Otthon megálló)

Aktuális autóbusz menetrendek ITT


Megközelíthetőség helyközi Volán járattal:

 • Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából:
  (Miskolc, Autóbusz végállomás --> Miskolc, repülőtér bejárati út (TESCO áruház) --> gyalog)

 Aktuális Volán menetrendek ITT


GPS koordináták:

 • N48.1252942791; E20.785371065 (fok)
 • 48°7'31" N; 20°47'7.3" E (fok° perc' másodperc")

 

 

péntek, 08 augusztus 2014 00:00

Iskolánk története

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM TÖRTÉNETE
1976 - napjainkig

 

1972-ben a Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség új tervet dolgozott ki a rendőrképzés színvonalának és rendszerének javítására. Ebben az Alapfokú Rendőriskola tananyagának korszerűsítését és újabb rendőrtiszthelyettes-képző iskolák alapítását írták elő (ekkor még ezen a néven működött rendőrképző intézmény). Így jött létre 1976-ban Miskolcon, Szegeden, Szombathelyen és Csopakon tiszthelyettesi iskola. Ezekben az intézményekben korábban katonai, rendőri vagy más rendvédelmi tanfolyamokat működtettek.

Intézményünk elődjében 150 fős tanulói, és 23 fős dolgozói létszámmal indult meg a képzés.

Megújították a nevelési, oktatási alapdokumentumokat, új tantervek, tanmenetek születtek, kötelezővé tették az óravázlatok készítését is. Megjelentek az oktatástechnikai eszközök, a személyi feltételek javítása érdekében kidolgozták a tanári képzés fejlesztési koncepcióját.

Az 1978-79- es tanév újabb változásokat hozott. Az új megoldás szerint az egy éves képzési időből hat hónapot az iskolában elméleti órákon töltöttek el a hallgatók, a többit pedig az ország valamely területén úgynevezett gyakorló őrsökön. A gyakorló szolgálatról visszatérve év végi vizsga zárta a tanulmányokat. E megoldás azt eredményezte, hogy egy időben dupla létszámban lehetett rendőröket képezni. A megnövelt létszámmal járó feladatok azonban a tanítási – tanulási folyamatok minőségére károsan hatottak.

1981-ben a rendőri állomány megnövekedett létszámhiánya következtében ismét jelentős változás történt a képzésben. Kidolgozták a rövidített, 2 hónapos sorkatonai szolgálat letöltése utáni rendőri képzést, mellyel együtt a fiatalok, vállalták, hogy öt évig a rendőrség állományában maradnak. A tananyag viszonylag állandó volt ebben az időszakban. Amíg korábban írást, helyesírást, fogalmazást, történelmet, földrajzot is oktattak a tanfolyamokon, addig ebben az időben  az általános közismereti tárgyak már lekerültek a palettáról. A képzés bázisát a közrendvédelem, közlekedés (KRESZ, közlekedés rendészet, vezetés technika), jogi ismeretek (büntető-, szabálysértési, igazgatási jog), testnevelés, alaki-karhatalmi kiképzés, lőkiképzés, munkavédelem és egészségügy, híradástechnikai és informatikai ismeretek, Marxizmus – Leninizmus tantárgyak alkották.

Az iskolában 1980-89 között végezték a tartalékos, valamint 1980-ban és 1982-ben a körzeti megbízotti állomány továbbképzését, zászlósi beosztásra felkészítést 1983-tól folytattak.


A 90-es évek

A tanintézet a jelenlegi helyére, a Magyar Honvédség átszervezése kapcsán megüresedett Petőfi laktanyába a Rendőri Ezred 4. zászlóaljának objektumából (Stromfeld laktanya) 1992-ben költözött át és nyert önálló elhelyezést. A tanévkezdésig megtörtént az új objektum átvétele, a legszükségesebb létesítmények felújítása, az iskola működési feltételeinek megteremtése. A korábban átlagosan hat osztályt és mintegy 150 tanulót képző intézmény 1992-1994 között közel 1400 fő, már dolgozó rendőrnek adott 10 hónapos alapképzést. Ezzel vált lehetővé, hogy térségünkben felszámolásra kerüljön a rendőri állomány körében képesítés nélkül foglalkoztatott réteg.

A rendőrökkel és ezen belül elsősorban a közterületi szolgálatot ellátó tiszthelyettesekkel szembeni társadalmi elvárások a rendszerváltás éveiben jelentősen átalakultak. Jól képzett, fizikailag és pszichésen felkészített, határozottan, önállóan intézkedni tudó, de ugyanakkor a törvényességet tiszteletben tartó rendőrökre volt szükség. A rendőri tevékenység szakmává vált.

Ezek az elvárások halaszthatatlanná tették a rendőr-tiszthelyettesi képzés korszerűsítését. A hagyományos tanfolyami képzések helyett az iskolai rendszerű formára tevődött át a hangsúly. Ennek köszönhetően 1992-ben Budapesten, majd 1993-ban Miskolcon az Országos Rendőr-főkapitányság, mint fenntartó irányításával alakult rendőr szakközépiskola. A szakközépiskolák létrejöttével egy állandósult szervezeti keret alakult ki. A rendőr, mint szakma bekerült az Országos Képzési Jegyzékbe, az iskolák az állami közoktatás, illetve szakképzés intézményrendszerébe. Lényeges és kiemelendő különbség a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy a jelentkezőknek a képzés megkezdése előtt nem kellett letölteniük a sorkatonai szolgálatot. Ha a kétéves képzési időből már egy évet teljesítettek, azzal letöltötték a sorkatonai szolgálatot.

Iskolánkban 1993-ban kezdődött meg az érettségire épülő, kétéves, nappali rendszerű, de a felnőtt oktatás sajátos szabályai szerinti szakközépiskolai képzés. Az eltelt idő alatt az évi 150 fős képzési kapacitású intézményből tervezetten 2 x 400 fős oktatási bázis alakult ki. Ezzel együtt az iskola oktatói és egyéb dolgozói létszáma is közel ötszörösére emelkedett.

A rendőrség nagyfokú létszámhiánya és a már állományban lévő alacsonyabb iskolai végzettségű rendőrök szakmai alapképzésének már említett biztosítása ebben az időben az átmenet folyamatosságát tette indokolttá.  Ennek érdekében az iskolákon együtt volt jelen az új szakközépiskolai képzési forma, és a régi 10 hónapos tiszthelyettesi alapképzés. Az intézmény az 1992-1993-as tanévben helyi és kihelyezett tagozatokon (Eger, Szécsény, Nyíregyháza, Debrecen) összesen 1240 fő alapképzését végezte el. A szakközépiskolai évfolyam beindításának szükségessége ugyanakkor további bővítéseket indokolt, az oktatás fejlesztése mellett folytatódott az iskola területén lévő épületek rekonstrukciója.

A folyamatos rendőri létszámhiány megoldása érdekében parlamenti döntés született a Rendőrség létszámának 2000 fős növeléséről. 1993-ban a Parlament Honvédelmi Bizottsága a központi rendőri szervek létszámhiányának pótlása érdekében a bevonulás után 3 hónappal a sorkatonák átirányítását (központi státuszra kerülő állomány) felvételét és beiskolázását támogatta.

A rendőri munkával szemben megnövekedett követelményekből adódóan nemcsak a képzés időtartama, formája, hanem az oktatott tantárgyak száma és tartalma is folyamatos változáson ment keresztül. Az 1993. évi oktatási reformmal a korábbi képzési formákhoz képest új szakmai tantárgyak kerültek a tantervbe, illetve kiemelt figyelmet kaptak egyes, az európai elvárásoknak is megfelelő intézkedési kultúra kialakításához szükséges közismereti tantárgyak. Ennek megfelelően az alábbi tantárgyak oktatására került sor: közrendvédelem,  közlekedés, nyomozástan, szabálysértési és igazgatásrendészet, csapatszolgálat, büntetőjog,  jogi és közigazgatási ismeretek, lőkiképzés, rendőri testnevelés, gépírás, informatika és számítástechnika, idegen nyelv, intézkedés-lélektan, rendvédelem története, rendőri szolgálati technika, munka- és egészségvédelem, osztályfőnöki óra.  A képzés teljes időtartama 3168 óra volt, melyből mintegy 2300 óra az iskolai elméleti- és gyakorlati foglalkozásokon, 800 óra pedig az első év végén és a második évben a gyakorlati képzési helyeken került megvalósításra.

Az 1994-ben elfogadott rendőrségi törvény a hivatásos állományba vételt érettségihez és szakközépiskolai rendőr szakképzettséghez kötötte. E törvény hatályba lépésével a rendőr szakközépiskolák a rendőrség tiszthelyettesi utánpótlásának kizárólagos szolgáltatójává váltak. 1994. augusztusában az Országos Rendőrfőkapitány döntése alapján a Szegedi Rendőr tiszthelyettes-képző iskola megszűnt, ugyanakkor a Miskolci Rendőr Szakközépiskola Szegedi Kihelyezett tagozataként szintén megkezdte szakközépiskolai formában a szakmai képzést. A kihelyezett tagozat 1996-ban nyerte vissza önállóságát és vált szakközépiskolává.

1999-ben újra alapvető változás következett be az iskola életében. A belügyminiszter a Miskolci Rendőr Szakközépiskola jogutódjaként megalapította a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolát. Az intézmény alapfeladata ettől kezdve a rendvédelmi szervek részére történő két évfolyamos, nappali és levelező tagozatos szakképzés, valamint át- és továbbképzés lett a felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések szerint. Az alapító és fenntartó a belügyminiszter, aki a szakközépiskola szakmai irányítását és felügyeletét a Belügyminisztérium Oktatási Főosztályon, míg gazdálkodásának irányítását és felügyeletét a BM Oktatási Igazgatóságon keresztül látta el.


Az ezredforduló 

Az 1999-2001-es tanévben az intézményben beindult a rendőr szakképzéssel párhuzamosan a határrendész szakképzés is. Az alapképzés mellett  1998-tól megkezdődtek a szaktanfolyami képzések is (körzeti megbízotti, járőrvezetői, bűnügyi nyomozói és vizsgálói). A rendőr és határrendész központi program teljes körű bevezetésére 2001-ben került sor. E központi programok alapja a miskolci iskolán már beindult kísérleti évfolyam tanterve volt.

Az iskola 2001-ben kezdett tudatosan foglalkozni a minőségbiztosítás kérdéseivel. Az intézmény vezetése pályázott a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére. A vezetés és a dolgozók minőségi munka iránti elkötelezettsége, az iskolai belső folyamatok szabályozásának igénye és a vezetés kitartása végül is sikerre vezetett. Így kezdődhetett meg 2002-ben sikeres pályázat eredményeként, szakértői csoport támogatásával a COMENIUS I. modell egyéni formában történő kidolgozása, bevezetése, mely program 2004-ben ért véget. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter Oklevéllel ismerte el.

2003-tól az iskolarendszeren kívüli képzésben az országos és területi rendvédelmi szervek képviselőinek bevonásával Szakmai Tanácsadó Testületet működtet az intézmény. 2007-től az SZTT tevékenységi köre kiterjed az iskolarendszerű képzésre is.

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2004-tól 4 év időtartamra akkreditált felnőttképzési intézménynek minősítette az iskolát. Az akkreditációs eljárás során vizsgálták az iskola felnőttképzési tevékenységét, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó valamennyi irányítási és döntési folyamat szabályozottságát.

A rendészeti szervek állományában lévő, szakközépiskolai szakképesítéssel nem rendelkezők, valamint a más fegyveres vagy rendészeti szervektől átvételre kerültek számára rendőr szakon 2004-től határrendész szakon 2005-től kezdődött meg az iskolarendszeren kívüli szakképzés. Az eltelt évek alatt sok százan szereztek ilyen módon szakképesítést.

2005-ben kidolgozásra kerültek az intézmény minőségbiztosítási dokumentumai, az Intézmény Minőségirányítási Programja. Megkezdődött a minőségbiztosítási rendszer kiépítése, valamint a minőségirányítási kézikönyv kidolgozása.

A BM Oktatási Főigazgatóság irányításával megkezdett szaktanfolyami rendszer-korszerűsítés keretei között az iskola a rendvédelmi szervek bevonásával elkészítette a Körzeti megbízotti és az Egységes Belügyi Bűnügyi szaktanfolyamok képzési programjait.

2006 nyarától az állami irányítás szerkezetének átalakítása következtében az intézmény fenntartója, a BM Oktatási Főigazgatóság helyett annak jogutódja, az IRM Oktatási Főigazgatósága lett.

2008 szeptemberétől iskolánkban bevezetésre került az Európai Unió és a magyar szakképzési rendszer elvárásainak megfelelő kompetencia alapú moduláris rendőr szakmai képzés. 

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) ekkor már megjelent a korábbi önálló rendőr és határrendész szakképesítések helyett a közrendvédelmi-rendőr és a határrendészeti-rendőr szakmai elágazás az így egységesülő rendőr szakmán belül. A moduláris szerkezet lehetővé teszi, hogy a teljes szakképesítések mellett rész-szakképesítéseket is szerezhetnek a vizsgázók, amennyiben a teljes szakképesítést nem sikerült elérniük. Ugyancsak rész-szakképesítést szerezhetnek iskolarendszeren kívüli formában az ilyen típusú képzésre beiskolázott rendőrségi dolgozók.

Az iskolarendszerű képzés 2 éves (4 félév), nappali tagozatos, ahol a szakmai vizsgáig 3 követelménymodul tananyagtartalmát sajátíthatták el tanulóink:

 • a Rendészeti alapfeladatokat,
 • az Általános őr- és járőrszolgálati feladatokat,
 • a két elágazásnak megfelelően
  - a közrendvédelmi-rendőr szakosok: a Közrendvédelmi rendőri feladatokat,
  - a határrendészeti-rendőr szakosok: a határrendészeti rendőri feladatokat.

2009 márciusában 100 fő hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli fiatal kezdte meg tanulmányait iskolánkban, akik 470 órás iskolarendszeren kívüli képzésben vettek részt, és július 1-től a rendőrség fegyveres biztonsági őrségének tagjaként, fegyveres biztonsági őrként kerültek alkalmazásra a megyei rendőr-főkapitányságokon és városi rendőrkapitányságokon. A képzés programját önállóan dolgozták ki tanáraink, és ezt a képzést is úttörőként iskolánk végezte először a rendészeti szakközépiskolák közül.

Az oktatási szakirányítási feladatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat alárendeltségében 2009 szeptemberében újonnan létrehozott Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vette át, míg a gazdasági terület irányítása az ORFK Gazdasági Főigazgatóságához került. A fenntartó azonban továbbra is az Igazságügyi és Rendészeti, majd a Belügyminisztérium maradt.

Rendhagyó képzésnek adott helyt iskolánk 2009. október 26-tól kezdődően 4 hét időtartamban. A képzés célja a Rendőrség bűnügyi szolgálati ágában foglalkoztatott diplomás közalkalmazottak egységes felkészítése volt. A Magyar Rendőrség 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladatterve alapján az országban 200 fő diplomás képzése indul be akkor, elsőként a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában 89 fővel. A négyhetes alapfelkészítés a munkakezdés érdekében rendészeti alapismeretek oktatásával kezdődött, majd a bűnügyi szakterület feladatainak ismertetésére koncentrált.

A Cselekvési Programja és Feladattervében foglaltak alapján a Készenléti Rendőrség Rendészeti Igazgatóság Bevetési Főosztály IV. újonnan felállított X. Bevetési Osztálya Miskolcon került elhelyezésre. Vezetői döntés alapján 2010. január 5-én a szakközépiskola vagyonkezelésében lévő Miskolc, Eperjes u. 3. szám alatt található tanulói szállás épülete a Készenléti Rendőrség részére került átadásra a X. Bevetési Osztály elhelyezése céljából. Az iskola szálláskapacitása így a 900 főt meghaladó kapacitásról 820-ra zsugorodott.


2010-es évek

2011 szeptemberében beiskolázott tanulói állomány a 2010-ben kiadott OKJ (Országos Képzési Jegyzék) és a 2011-ben megjelent szakmai és vizsgakövetelmény szerint kezdte meg tanulmányait, így számukra lehetővé vált, hogy a korábbi közrendvédelmi-rendőr és határrendészeti-rendőr szakmai elágazásokon túl közlekedési-rendőr vagy bűnügyi-rendőr elágazáson is tanulhattak. Ezzel a korábbi úgynevezett generális rendőrképzés helyett (tehát tiszthelyettesként minden területen szolgálatba állítható, minden területen közel egyforma szintű felkészítést kap), a speciális rendőrképzés vette kezdetét. Az utolsó oktatási félévben lévő modulban szakosodnak közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti és bűnügyi szakirányba.

Az új rendészeti életpálya modell 2012-től Magyarország rendvédelmei szerveit új lehetőség elé állította azzal, hogy a rendészeti képzést modularizálta. Így az egységes rendészeti képzéssel átjárhatóságot biztosított a Belügyminisztérium alá tartozó különböző rendvédelmi szervek között. Ennek jegyében 2012 szeptemberétől 90 fő katasztrófavédelmi tanuló rendészeti alapképzése történt meg iskolánkban, a rendőr tanulókkal teljesen megegyező képzési program alapján. Ennek során a tanulók elsajátították a rendvédelmi életpálya alapvető szabályait, az alá- és fölérendeltségből fakadó kötelezettségeket, valamint kellő fizikai állóképességre, alaki felkészültségre és alap szintű önvédelmi, jogi, közigazgatási ismeretekre tettek szert. Az alapképzésen túljutott tanulók ezt követően katasztrófavédelmi speciális szakképzésben részesültek, már a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban.

A moduláris rendőrképzés lehetővé teszi, hogy a teljes szakképesítés megszerzése előtt vagy helyett több szintű rész-szakképesítést szerezhessenek a rendőr tanulók. Iskolánk mind a 2006-os OKJ szerinti Objektumőr-kísérő rész-szakképesített, mind a 2010-es OKJ szerinti Őr-járőrtárs rész-szakképesített rendőrt tömegesen bocsájtott ki az elmúlt években a megrendelő Országos Rendőr-főkapitányság igényeinek megfelelően. A rész-szakképesítő vizsgát iskolarendszeren kívüli célképzésben résztvevők és a kétéves iskolarendszerű képzésben részesülő tanulók számára egyaránt szervezünk a vizsgához kötelező követelménymodulok lezárását követően, igazodva a rendőrség által elvártakhoz. Így már hat hónapos képzést követően jogosulttá válnak az eredményesen vizsgázók egyes rendőri feladatok ellátására.

2012-ben az Őr-járőrtárs rész-szakképesítésre történő felkészítéssel párhuzamosan az ORFK által jóváhagyott 160 órás határrendészeti többletoktatással egészítettük ki a schengeni külső határra küldött rész-szakképesített rendőrök képzési programját.

Iskolánk számára 2012-ben indult az Egységes Segélyhívó Rendszer operátorai képzésének előkészítése. A 2011-ben indult ESR-112 projekt keretében egy európai színvonalú, komplex infokommunikációs rendszert kell megvalósítania hazánknak, amelynek eredményeképpen - más európai országokhoz hasonlóan - a segítségnyújtás folyamata egyszerűbbé válik és remélhetőleg gyorsabb lesz, mint azt a jelenleg működő rendszerek lehetővé teszik. Miskolcon és Szombathelyen került kialakításra egy-egy Hívásfogadó Központ, ahol képzett operátorok segítik majd a segítségnyújtás hatékonyságát. 2013. április 8-án indult iskolánkon az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ operátorainak képzése, melynek során tervezetten 2013-ban Miskolcon és Körmenden több mint 800 fő felkészítését szervezi és végzi iskolánk külső előadókkal együttműködve.

A Miskolci Rendészeti Szakközépiskola megalapítása óta eltelt 20 évben csaknem 9500 fő szerzett rendőr (illetve határőr) teljes szakképesítést és körülbelül 1100-an végeztek rész-szakképesítéses szakképzésben. A szaktanfolyamokon 3500-an és egyéb képzéseinken több mint 1500-an végeztek az elmúlt két évtizedben. Az elmúlt időszakban az alapképzésből kikerült tiszthelyettes állomány több mint 40%-a a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola tanulója volt egykoron.


20 éves jubileum

Intézményünk 2013-ban ünnepli szakközépiskolai alapításának 20. évfordulóját. 1993 augusztus 18.-án iskolánk alakuló terén, tanévnyitó ünnepség keretében jelentette be dr. Pintér Sándor, akkori Országos Rendőr-főkapitány, a rendőr szakközépiskolák létrehozását, valamint a rendőr szakma Országos Képzési Jegyzékbe kerülését.

Az elmúlt 20 év során a rendőr, majd rendészeti képzés számtalan változáson, megújuláson esett át. A rendőrképzést követte a kétéves határrendész képzés, majd az integrációt követően az elágazásos rendőrképzés bevezetése. Mára valamennyi rendészeti hivatásos szakma egységes elvek szerinti, és alapozó moduljában tartalmában is azonos képzési struktúrája alakult ki.

A jubileumi évfordulóra történő előkészületek során érett meg az a gondolat részünkről, hogy létrehozzunk egy, a szakközépiskola alapítását és az ehhez szervesen kapcsolódó tiszthelyettes-képzés történetét bemutató kiállítást.

A kiállítás az országban egyedülállóan mutatja be a rendőrképzés kezdetét az 1881-es évektől, melyben egy itt dolgozó kollégánk magánygyűjteménye is helyet kapott. Eredeti kordokumentumok, tankönyvek, képek, tárgyi eszközök segítségével prezentáljuk, milyen is volt a „rendőroktatás őskora”.

Bemutatásra kerülnek a szakközépiskola alapításának és életének fontosabb momentumai: pl.: az alapításról szóló cikk a Magyar Rendőr c. folyóiratból (1976), a Zsaru Magazin írása a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola létrejöttéről és a rendőri szakma Országos Képzési Jegyzékbe történő bekerüléséről (1993), megemlékezünk az első iskolai csapatzászló adományozásáról, külön kerül bemutatásra az iskola 10. és 20. évfordulója.

Korabeli tárgyak, eszközök segítségével illusztráljuk a régi kor tanulóját körülvevő miliőt. Az iskolához kötődő egyenruhák közül is bemutatásra kerül néhány, megemlékezünk külföldi kapcsolatainkról. A 21. század által megkívánt technikai környezettel támogatva elektronikus formában megtekinthetőek majd évek szerinti bontásban a jelentősebb iskolai eseményekről készült fotók és videók, végül de nem utolsó sorban különböző, az iskola életét, az oktatást megjelenítő fényképekkel kívánjuk színesebbé tenni a kiállítást.

A kiállítás megszervezéséhez gyűjtőmunkát végeztünk: mindenekelőtt iskolánk irattárában, könyvtárában, oktatástechnikai archívumaiban, raktáraiban, a Rendőrmúzeumban, annak tarnamérai kiállítóhelyén, és a Múzeum Könyvtárában, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kari Könyvtárában. A bemutatásra kerülő tárgyi eszközök, egyenruhák, dokumentumok többségét iskolánk jelenlegi és nyugállományú dolgozói, valamint a B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság ajánlották fel. E gyűjtőmunkában nyújtott segítségéért kimagaslóan sokat köszönhetünk iskolánk előző igazgatójának, Mocsári Sándor ny. r. ddtbk. Úrnak.

Egy iskola, különösen, ha egy szakma oktatására, létszámutánpótlására hivatott intézmény, a tanterveken túl is elkötelezett kell, hogy legyen a jövő generáció hivatástudatának kialakításában. Ehhez pedig tisztában kell lenni múltunkkal. Tisztelnünk kell elődeink munkáját, meg kell becsülni az általuk létrehozott értékeket és tanulnunk kell hibáikból, hogy mi és az utánunk jövők elkerülhessék azokat. A múzeum tehát nem csupán a megemlékezés, a tisztelet helye, hanem helye a tanulásnak, a tanításnak is. Hol lehet tehát egy múzeum, amely a szakma tanításához járul hozzá, jobb helyen, mint magában a szakmát tanító iskolában. Így válhat az iskola munkája teljessé, és emelkedhet felül a szakma oktatásán, valósíthatja meg a szakma alap és mesterfogásainak átadásán túl a hivatásra nevelés magasztos küldetését is.

1. oldal / 2