Fõ tartalom

Közérdekű adatok

Elérhető az Országos Közadatkereső oldalon keresztül is: http://www.kozadat.hu/kereso/

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok
1.1.2. Szervezeti struktúra
1.1.3. Az intézmény vezetői

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.2.1. Az intézmény irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
Nem áll rendelkezésre adat

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.3.1. Az intézmény tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
Nem áll rendelkezésre adat

1.4. Közalapítványok
Nem áll rendelkezésre adat

1.5. Lapok
Nem áll rendelkezésre adat

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.7. Költségvetési szervek
Nem áll rendelkezésre adat


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. Az intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nem áll rendelkezésre adat

2.3. Közszolgáltatások
Nem áll rendelkezésre adat

2.4. Az intézmény nyilvántartásai

2.4.1. Az intézmény által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke
2.4.2. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
2.4.3. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:
Egyéni kérelem
2.4.4. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:
Minden esetben egyedileg kerülnek kimunkálásra

2.5. Nyilvános kiadványok
Nem áll rendelkezésre adat

2.6. Döntéshozatal, ülések
Nem áll rendelkezésre adat

2.7. Az intézmény döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Nem áll rendelkezésre adat

2.8. Pályázatok

2.9. Hirdetmények
Nem áll rendelkezésre adat

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.11. Közzétételi listák:
A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet tartalmazza a különös közzétételi listát ( http://www.njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154051.227800 )3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Nem áll rendelkezésre adat

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Nem áll rendelkezésre adat

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
Nem áll rendelkezésre adat

3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
Nem áll rendelkezésre adat

3.1.5. Működési statisztika
Nem áll rendelkezésre adat

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

3.2.2. Számviteli beszámolók

3.2.3. A költségvetés végrehajtása

3.3. Költségvetések, beszámolók

3.3.1. Foglalkoztatottak

3.3.2. Támogatások
Nem áll rendelkezésre adat

3.3.3. Szerződések

3.3.4. Koncessziók
Nem áll rendelkezésre adat

3.3.5. Egyéb kifizetések
Nem áll rendelkezésre adat

3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
Nem áll rendelkezésre adat

3.3.7. Közbeszerzés

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés

A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót,
 2. a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 3. köznevelési intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben (tanévben) tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 7. a Szervezeti és Működési Szabályzatot, a Házirendet és a Pedagógiai Programot tartalmazza.Az iskolai közzétételi lista a fentieken túl az alábbiakat is tartalmazza (Korm. r. 23. § (3) bekezdés):

 1. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 2. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét,
 3. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
  /Az intézmény országos mérés-értékelésben nem vesz részt./
 4. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat,
 5. középiskolákban – évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményeit,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 6. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét,
 7. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 8. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét,
  /nem áll rendelkezésre adat/
 9. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.