Fõ tartalom

Szervezeti egységek

Szervezeti egységek (7)

csütörtök, 29 október 2015 00:00

Technikai osztály

Írta:

A Technikai osztály a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium Gazdasági Szervének állományába tartozik, személyi állományának munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazgató. A közvetlen irányítását az igazgató gazdasági helyettese gyakorolja. A szervezeti egység élén az osztályvezető áll, aki a beosztottak munkáját irányítja, szervezi és ellenőrzi.

Informatikai szakterületen:

 • Biztosítja az iskola szervezeti egységei részére az elektronikus adatfeldolgozáson alapuló feladatok végzéséhez szükséges technikai háttér üzemeltetését.
 • Működteti az informatikai (távközlési, valamint számítástechnikai) hálózatokat, irodatechnikai és egyéb egyedi eszközöket, gondoskodik azok beüzemeléséről, fenntartásáról illetve fejlesztéséről.

(1 fő osztályvezető/rendszergazda, 3 fő informatikus)

Gépjármű szakterületen:

 • Biztosítja az iskolai szervezeti egységek személy- és anyagszállítási igényeinek kielégítéséhez, az oktatáshoz, valamint egyéb feladatok végzéséhez szükséges gépjárműtechnikát
 • Ellátja a gépjárműfenntartással, üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat.

(1 fő ügyintéző, 1 fő sofőr)

Fegyver-műszaki szakterületen:

 • Biztosítja az iskola oktató–nevelő munkájához, kiképzési feladatainak végrehajtásához, és a működéshez szükséges eszközöket, anyagokat, szolgáltatásokat.
 • Ellátja a fegyverzeti-műszaki anyagok használatával, kezelésével, üzemeltetésével, fenntartásával, raktározásával, nyilvántartásával kapcsolatos adminisztratív és gazdálkodási feladatokat.

(1 fő fegyverzeti szakoktató)

csütörtök, 11 szeptember 2014 00:00

Ellátási és Fenntartási Osztály

Írta:

Ellátási és fenntartási osztály

Az Ellátási és Fenntartási Osztály a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium Gazdasági Szervének állományába tartozik. Az iskola más szervezeti egységeivel mellérendeltségi viszonyban áll.

Az osztály személyi állományának munkáltatói jogkört gyakorló vezetője az igazgató.

A közvetlen irányítását az igazgató gazdasági helyettese gyakorolja. A szervezeti egység élén az osztályvezető áll, aki a beosztottak munkáját irányítja, szervezi és ellenőrzi.

Az Ellátási és Fenntartási Osztály három munkacsoportból tevődik össze: 

 • Fenntartási csoport
 • Ellátási csoport
 • Élelmezés

Fenntartási csoport

A csoport munkáját közvetlenül irányítja a fenntartási csoportvezető. A fenntartási csoporthoz tartoznak a szakmunkások, segédmunkások, takarítónők és az intézmény gondnokai.

A szakmunkások, segédmunkások feladata elsősorban az épületek, építmények karbantartásával kapcsolatos szakipari munkák elvégzése, valamint a külső környezet rendben tartása a Petőfi laktanyában, a Stromfeld laktanyában és a Bükkaranyosi lőtéren egyaránt. A csoport napi karbantartást, javítást és felújítást végez az épületek, építmények, bútorok és egyéb berendezési tárgyak állagának megőrzése érdekében.

Biztosítja az épületek fűtését, meleg víz ellátását, működteti az elektromos és gépészeti berendezéseket és hálózatokat. Elvégzi a fenntartás körébe utalt épületek elektromos és gépészeti berendezéseinek felügyeletét.

A gondnokok feladata a tanulói szállásokkal kapcsolatos ügyek intézése, továbbá az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzése, a hibák felmérése és azokról a fenntartási csoportvezető időben történő tájékoztatása. Gondnoki feladatkörbe tartozik még a hivatásos és tanulói leszereléssel kapcsolatos ügyek intézése is.

A takarítónők feladata az intézmény területén lévő épületek, ingatlanok tisztán tartása, mellékhelyiségek egészségügyi papírral és tisztálkodó-, tisztítószerekkel történő ellátása.

A csoport létszáma, és összetétele:

Csoportvezető: 1 fő
Gondnok: 2 fő
Szakmunkás:12 fő /asztalos, festő, kőműves, gáz-fűtés-, vízvezeték-, villanyszerelő /
Takarítónő:13 fő
Kertész: 3 fő
Segédmunkás:3 fő


Ellátási csoport

Az Ellátási csoport az Ellátási és fenntartási Osztály irányításán belül végzi a tevékenységét. Ennek keretében főként, de nem kizárólagosan biztosítja az Iskola folyamatos működéséhez, a magas szintű oktatáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzésének, raktározásának és kiadásának megszervezését, végrehajtását.

A csoport munkáját közvetlenül irányítja az ellátási csoportvezető. Az ellátási csoporthoz tartozik a raktáros, a raktári könyvelő, a ruházati előadó az anyagbeszerző, és egy fő közbeszerzésekkel foglalkozó főelőadó.

Az Ellátási csoport feladata az iskola eredményes működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása, anyagbeszerzések, a meglévő készletekkel, eszközökkel kapcsolatos gazdálkodás, előírásszerű tárolás, állagmegóvás működtetése, a selejtezési eljárások, értékesítés lebonyolítása, a leltározásban való részvétel.

Az Ellátási csoport tevékenysége nagyban hozzájárul az iskola zökkenőmentes működéséhez, hiszen igen sok múlik azon, hogy az osztályok által igényelt anyagok időben és megfelelő minőségben rendelkezésre álljanak, a minőségi oktatás érdekében.

A működéshez szükséges anyag- és eszközigénylések tekintetében a csoport intézkedik a beszerzésekről, piackutatásokat végez, árajánlatokat kér, megrendeléseket készít, elkészíti az ellátási körbe tartozó szervek igénybejelentéseit, illetve megállapítja, hogy az adott beszerzés a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik-e, és aktuális esetben lefolytatja az eljárást, elvégzi a beszerzésekkel kapcsolatos szállítások megszervezését, a megrendelésekkel kapcsolatos szerződések előkészítését, reklamációk ügyintézését.

A korábbi tapasztalati adatok alapján az adott határidőre elkészíti az éves szükségleti, beszerzési terveket, statisztikákat. Gondoskodik az előírás szerinti felhasználásról, nyilvántartásról.

A csoport létszáma, és összetétele:

Csoportvezető 1 fő
Ruházati előadó 1 fő
Raktáros 1 fő
Raktári könyvelő 1 fő 
Anyagbeszerző 1 fő
Közbeszerzési főelőadó: 1 fő


Élelmezési csoport

Biztosítja a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolán tanulmányait folytató tanulók norma élelmezését a REPETA program alapján, valamint az intézményben dolgozó alkalmazottak, továbbképzésen résztvevők, egyéb étkezést igénybevevők étkezését, az iskola igazgatója által kiadott szabályzóknak, utasításoknak megfelelően.

Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi tervnek megfelelően az anyagbeszerzéseket. Elkészíti a havi, negyedéves, féléves és éves élelmezési beszámolókat. Folyamatosan vezeti, és naprakészen nyilvántartja a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában az étkezők létszámát. Elkészíti a havi étrendet a kiadott normáknak megfelelően.

Beszerzi, és a felhasználók számára biztosítja a gazdálkodási körébe tartozó élelmezési anyagokat, eszközöket.

Gondoskodik az iskola konyha-étterem üzemeltetéséről a HACCP-ben foglaltak alapján, valamint a raktári készletek előírás szerinti megőrzéséről, szakszerű tárolásáról, állagmegóvásáról.

Végzi az előírt nyilvántartások vezetését, gondoskodik azok naprakészségéről.

Javaslatot tesz a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola élelmezési területhez tartozó vagyontárgyainak használatból történő kivonására.

A hatáskörébe tartozó mértékig, az anyagi felelősséggel járó munkakörökben történő személyi változás esetén részt vesz az átadás-átvételi feladatok elvégzésében.

Közreműködik a leltár szervezésében, előkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat saját anyagi területén.

Információt szolgáltat az igazgatói és osztályvezetői szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához.

A csoport létszáma, és összetétele:

Csoportvezető 1 fő
Élelmezési raktáros 1 fő
Előadó (élelmezési):1fő
Előadó (raktári): 1fő
Szakács:5 fő
Felszolgáló: 3fő
Konyhalány:9 fő


Szervezeti felépítés

Osztályvezető:
Mihalik Péter

Fenntartási csoportvezető:
Bodnár Dezső

Ellátási csoportvezető:
Balázs Szilvia

Élelmezési csoportvezető:
Szóráth Ilona Marianna

Ellátási és fenntartási Osztály előadó:
Kerekesné Gerőcs Andrea

Munkájával segíti az osztály adminisztratív feladatainak ellátását.
Feladatai többek között:

 • A Bükkaranyosi lőtér használatával kapcsolatos dokumentációk nyilvántartása és az ezzel kapcsolatos feladatok koordinálása.
 • Tartós bérleti szerződések megkötésének előkészítése, a szerződő felekkel való kapcsolattartás, valamint a bérleti szerződések naprakész nyilvántartása. 
 • Az objektumba való bejutáshoz szükséges iratok engedélyeztetése, beszerzése, továbbítása az ügyeletvezető felé.

Petőfi laktanya gondnok:
Sugár Edit

Stromfeld laktanya gondnok:
Laczkó Péter

Lőtér gondnok:
Nagy Sándor

 

csütörtök, 04 szeptember 2014 00:00

KGO

Írta:

Közgazdasági Osztály

A Közgazdasági Osztály az MRSZG Gazdasági Szervek állományába tartozik, az iskola más szervezeti egységeivel mellérendeltségi viszonyban áll. Az Osztály személyi állományának elöljárója az Igazgató és helyettesei. A közvetlen irányítást az Igazgató gazdasági helyettese gyakorolja. A szervezeti egység élén az Osztályvezető áll, aki a beosztottak munkáját közvetlenül szervezi, irányítja és ellenőrzi.


A Közgazdasági Osztály több különböző szakterület feladatait látja el:

Az Osztály alapvető feladata, hogy biztosítsa a szakterületre vonatkozó jogszabályok, Belügyminisztériumi rendeletek, intézkedések és az MRSZG parancsok, utasítások érvényre jutását, segítse és felügyelje az MRSZG szervezeti elemeinek közgazdasági érintettségű szakterületi tevékenységét. Végzi a szakterületét érintő jelentések, adatszolgáltatások, beszámolók, statisztikák, előterjesztések, javaslatok előkészítését, az egyéb szakmai javaslatok véleményezését. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, valamint az MRSZG más szervezeti egységei számára.

A költségvetési előirányzat célszerű, rendeltetésszerű és takarékos felhasználásának tervezésével, az éves szükségleti terv elkészítésével, annak teljesítésének folyamatosan figyelemmel kísérésével, a szükséges módosítások végrehajtására történő javaslat tétellel kapcsolatos feladatokat végrehajtja. Elkészíti a kért rendszeres és nem rendszeres költségvetési és pénzügyi kimutatásokat, adatszolgáltatásokat, szöveges jelentéseket, a negyedéves mérlegeket és a havi költségvetési jelentéseket.

Naprakész, elektronikus nyilvántartást vezet a beérkező és kimenő számlákról, a számlák fizetési határideit folyamatos figyelemmel kíséri. Elvégzi a szállítói számlák előzetes formai, majd az igazolást követő utólagos szabályszerűségi ellenőrzését. Elvégzi a számviteli szabályok szerinti könyvelési, kötelezettségvállalási nyilvántartási feladatokat. Gondoskodik a kincstári számlákkal kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. Nyilvántartja a bérleti szerződéseket, ez alapján számlázza a bérleti díjakat, valamint a vevői igénybevételeket.

Elkészíti a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár, az Önkéntes Nyugdíjpénztárak felé a kötelezően előírt adatszolgáltatásokat, a Munkaügyi Központ felé a közfoglalkoztatással kapcsolatos elszámolásokat, kérelmeket. Feladata a pályázati anyagok pénzügyi előkészítése, elszámolása, pályáztatókkal történő kapcsolattartás, a szükséges adatszolgáltatások határidőre történő elkészítése.

Elvégzi a készletek és tárgyi eszközök állományának év eleji nyitási és év végi zárási feladatait, elkészíti a tárgyi eszközök állományba vételi bizonylatait, feldolgozza és könyveli a tárgyi eszközök mozgásával kapcsolatos bizonylatokat. Elvégzi a térítés nélkül átvett és átadott nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartásba vételét és nyilvántartásból való kivezetését, valamint a selejtezési jegyzőkönyv alapján a kivezetések könyvelését. Közreműködik a leltár előkészítésében, szervezésében, végrehajtásában, elkészíti a leltárfelvételi íveket, a leltározási jegyzőkönyvek alapján elvégzi a leltárkiértékelést és leltáreltérések könyvelését.

Az illetmények, valamint a tanulói ösztöndíjak számfejtésével, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetmény számfejtéshez szükséges iratokat, a számfejtett juttatásokat ellenőrzi. A központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti a bérfeladásokat, az önkéntes nyugdíjpénztári adatszolgáltatásokat és utalásokat, a gyermektartásdíjak, letiltások utalását az érintettek felé. Számfejti a nem rendszeres jövedelmeket. Kiadja az éves jövedelemigazolásokat, adóigazolásokat a munkavállalók részére. Feladata az önkéntes nyugdíjpénztári dolgozói tagságok nyilvántartása, a levont járulékok ellenőrzése, a bevallott és befizetett tagdíjak ellenőrzése, a cafeteria rendszerrel kapcsolatos feladatok gyakorlati végrehajtása, folyamatos, naprakész nyilvántartása. Összesíti a tanulói jogviszony megszüntetésével keletkező költségeket.

Gondoskodik a napi pénzforgalom lebonyolításához szükséges pénzösszeg időbeni és megfelelő címletenkénti rendelkezésre állásáról, annak előírásszerű tárolásáról. Végrehajtja a pénztárból történő ki- és befizetéseket, a bevételek Kincstárba történő befizetését. Bevételezi, majd kiadja a jogosultak részére a pénzhelyettesítő utalványokat. Nyilvántartja a kiadott eseti és állandó előlegeket, elvégzi azok határidőben történő elszámoltatását.

Működteti az elektronikus étkezési nyilvántartó rendszert, továbbá gondoskodik az azt igénybe nem vevők havi étkezési igényeinek felméréséről, személyenkénti pontos nyilvántartásáról, az étkezők igény szerinti étkezési jegyeinek elkészítéséről, azok átadásáról. Térítésköteles igénybevétel esetén beszedi a térítési díjat.


Szervezeti felépítés:

Osztályvezető:
Fekete Gábor

Csoportvezető:
Tóth Erika

Főkönyvelő:
Szőke-Polonkai Anikó

Bér és TB ügyintéző:
Matyika Erzsébet
Kovácsné Iglay Tünde

Könyvelő:
Kékediné Kónya Anna
Zouaoui Nóra

Pénztáros:
Poczok Dalma

Előadó:
Nagy Ildikó

szerda, 03 szeptember 2014 00:00

Tanulmányi osztály (TO)

Írta:

Tanulmányi osztály (TO)

A Miskolci Rendvédelmi Technikum szervezetén belül, - annak szerves részeként - 2008-tól működik jelenlegi struktúrájában a Tanulmányi Osztály. Az iskola más osztály jogállású önálló szervezeti egységeivel szorosan együttműködve, de önálló szervezeti egységként hajtja végre az oktatásigazgatási, oktatásszervezési és az oktatástámogatási tevékenységét. A Tanulmányi Osztály az igazgató oktatási helyettesének alárendeltségében a tanulmányi osztályvezető közvetlen irányítása alatt a tanulmányi ügyrend alapján látja el feladatait.

A Tanulmányi Osztály fontosabb tevékenységi körei

Oktatásigazgatási feladatrendszeren belül az osztály munkatársai hajtják végre a teljes körű dokumentációkezelést az alap oktatásigazgatási iratok elkészítésétől a keletkezett dokumentációk archiválásáig. A feladatrendszer összetettsége miatt, teljes terjedelmében nincs lehetőség minden terület átfogó megismertetésére, viszont fontos megemlíteni a munkafolyamatok közül azokat, amelyek leginkább jellemzőek az osztályra. Folyamatos a tanulói nyilvántartások vezetése, a KIR rendszer kezelése, az adatszolgáltatási feladatok ellátása. Vannak oktatásigazgatási tevékenységek melyeket rendszeresen végeznek az osztály munkatársai. Ilyenek például az oktatásigazgatási dokumentumok szabályos vezetésének az ellenőrzései, a bizonyítvány másodlatok és tanúsítványok kiadása, s ezek nyilvántartása, valamint a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez elengedhetetlen fakultációs képzéssel kapcsolatos ügyintézés. További rendszeres tevékenység a statisztikai adatszolgáltatás, a tanulói jogviszony igazolások és az iskolalátogatási igazolások kiadása valamint a tanulói jogviszony-változással kapcsolatos feladatok végrehajtása.

Az oktatásszervezés területén belül a Tanulmányi Osztály munkatársai koordinálják, a felvételi eljárás megindításától kezdődően a szakmai vizsgák lebonyolításáig a képzéssel kapcsolatos szervezési feladatokat, mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli képzések tekintetében. Ebben a folyamatban az osztály bonyolítja le a felvételi eljárást és szervezi a tanulói- vagy képzési szerződések megkötését. Elkészíti a jogviszonyba lépő tanulók és a képzésért felelős szervezeti egységek tanárainak órarendjeit, és az órarendek szerinti elméleti és gyakorlati foglalkozások végrehajtását is ellenőrzi. A Tanulmányi Osztály készíti el az osztálynaplókat és a tanulók gyakorlati képzését dokumentáló foglalkozási naplókat, rendelkezésre bocsátja a szakköri és fakultációs naplókat melyek nyilvántartását és ellenőrzését folyamatosan ellátja. A tanintézeti elfoglaltságok szervezése mellett az osztály hivatásos állományú évfolyamparancsnokai folyamatosan tartják a kapcsolatot a területi szervekkel és szervezik a tanulók gyakorlati képzését. Ennek a feladatrendszernek része, hogy a tanulók gyakorlati tevékenységét támogató gyakorlati oktatók (mentorok) felkészítését is megszervezzék és lebonyolítsák. Az oktatásszervezés fontos eleme a pedagógusok munkáját segítő módszertani támogató tevékenység melyet, tanóra ellenőrzések keretében és továbbképzések szervezése során végez az osztály. A tanulmányaikat befejező végzős állomány számára a Tanulmányi Osztály szervezi a komplex szakmai vizsgát, s készíti el az államilag elismert végzettséget tanúsító teljes dokumentációt. A képzés végeredménye, hogy szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal hagyhatják el intézményünket azok a képzésben résztvevők, akik minden tekintetben meg tudtak felelni az elvárásoknak és a támasztott követelményeknek.

Oktatástámogató tevékenységi körében a Tanulmányi Osztály biztosítja a tanév során a szükséges központi és saját kezelésben előállított jegyzetállománnyal történő ellátást az oktatók és a tanulók számára. A képzés magas színvonalának megőrzése érdekében az osztály működteti a több mint 50 000 példánnyal rendelkező intézményi könyv és jegyzettárat, ahol folyóiratokat, kiadványokat, szakmai és szépirodalmi könyveket valamint multimédiás tartalmakat bocsát az érdeklődők rendelkezésére. További, az oktatást és a mindennapos kommunikációt segítő technikai szolgáltatást biztosítanak a Tanulmányi Osztály oktatás technikusai a zártláncú audio-információs és hálózati video-rendszer működtetésével, a szituációs kabinetek technikai felügyeletével és az iskolai események, rendezvények dokumentálásával és archiválásával. Támogató tevékenységi körében az osztály évfolyamparancsnokai és szakoktatói szervezik a tanulói állomány, oktatási időn túli elfoglaltságát, a különböző kulturális rendezvények szervezésével és sport rendezvényeken való részvétel lehetővé tételével.

Nagyon röviden így foglalható össze a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium Tanulmányi Osztályának a feladatrendszeréből fakadó, főbb tevékenységi köre és a szervezeti egység dolgozóinak feladatrendszere.

A Tanulmányi Osztály állománya és elérhetőségei, valamint a tanulói állomány és a területi szervek számára az ügyintézéséhez kapcsolódó információk:

Osztályvezető:
Kerek Melinda
1. ép. 2. em. 203. BM: 5020

REFESZ képzések:
Kőhalminé Mizsei Orsolya r. őrnagy kiemelt főreferens
1. ép. 2. em. 202. BM: 5021
Rendészeti Feladatokat Ellátó Személyek képzésének szervezése

Évfolyamparancsnok:
Bárány Roland c. r. alezredes
2. ép. fsz. 4. BM: 5036
(MRFK területi gyakorlat kapcsolattartás; koordinátori összekötő; mentorképzés)

Évfolyamparancsnok:
Pala Albert r. őrnagy
2. ép. fsz.5. BM: 5032
(MRFK területi gyakorlat kapcsolattartás, koordinátori összekötő, mentorképzés)

Szakoktatók:
Hajduczki Zsolt r. törzszászlós
Éliás Péter r. törzszászlós
2. ép. fsz. 3. BM: 5033
(tanulói szállással kapcsolatos ügyek, öltöző igénybevétel)

Előadók:
Dr. Vereckeiné Pogonyi Gyopár r.százados
1. ép. fsz.8. BM: 5030
(IRK képzések, szaktanfolyamok, akkreditáció) 

Dr. Munkácsiné Pasztirik Éva főelőadó
16. ép. könyvtár, BM: 5017
(könyvtári ügyintézés, jegyzet ellátás)

Bánszkiné Görcsös Andrea főelőadó
1. ép. fsz. 14. BM: 5012
(felvételi ügyintézés, nyílt napok, információ, Romaügyi referens)
toborzó tevékenység, részvétel a pályaválsztási kiállításokon

Vinczéné Kárpátfalvi Erika főelőadó
1. ép. fsz. 2. BM: 5011
(vizsgaszervezés, javítóvizsgák, D.A.D.A., mentességek)

Takács Lászlóné főelőadó
1. ép. fsz. 13. BM: 5018
(szakkörök- fakultációk nyilvántartása, bizonyítványok, bizonyítvány másodlatok kiadása, iskolai igazolások kiadása)

Csoltkó Józsefné főelőadó
1. ép. fsz. 5. BM: 5004
(tanulói jogviszony, diákigazolvány, MRFK-humán kapcsolattartó, KIR adatkezelés)

Töpler Sándorné előadó
1. ép. fsz. 4. BM: 5039
(területi gyakorlat; mentor ügyintézés; iskolai igazolások kiadása; iskolalátogatási igazolás kiadása; tanulói belépőtetőkártya)

Alváriné Szűcs Gabriella Teodóra előadó
1. ép. fsz. 8. BM: 2918
(KRESZ tanfolyam ügyintézés, tanulói általános ügyintézés)

Fekete Andrea előadó
1. ép. fsz. 7. BM: 5025
(IRK felelős)

Csoltkó Roxána előadó
1. ép. fsz. 7. BM: 5083
(IRK felelős)

 Patai Róbert előadó
1. ép. fsz. 7. BM: 5012
tanulói ügyintézéssel megbízott adatkezelés

Oktatástechnikus:
Patai Viktor
12. ép. alagsor 1. BM: 5014

csütörtök, 28 augusztus 2014 00:00

SZISZ

Írta:

Szakmai Ismereti Szakcsoport

A Szakmai Ismereti Szakcsoport 2005-től működik jelenlegi felépítésében. Az Alapozó Ismereti Szakcsoport által oktatott tantárgyak ismereteire építve és részben azokkal szoros párhuzamban oktatott tudásanyag átadása a fő feladatunk.

A szakcsoport alapvető feladatkörébe tartozik a rendőri munka végzéséhez szükséges rendőrszakmai ismeretek oktatása.

Ezt a szakcsoport szervezeti egységébe tartozó munkacsoportok - a közrendvédelmi, a közlekedési, a határrendészeti, a csapatszolgálati és általános szolgálati, az intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoportok - differenciálva végzik. A 30 főből álló oktatói gárdánk a tanításon kívül az oktató munkához tartozó tananyagokat is kidolgozza, de a rendőrré váláshoz elengedhetetlen nevelői tevékenységet is végez osztályfőnöki közösségként.


Szakcsoportunk az alábbi munkacsoportok együtteséből alkot szerves egységet:

Közrendvédelmi munkacsoport

A munkacsoport alapvető célja, hogy a közrendvédelmi ismeretek oktatása során, az iskolát eredményesen befejező tanulók:

 • ismerjék meg a rendőri munka szervezeti kereteit és formáit, a korszerű munkavégzésre vonatkozó alapvető jogszabályokat, belső szabályzókat, társadalmi és szakmai elvárásokat, szabályokat, a rendőrség és az egyes rendőr jogait és kötelességeit, s mindazokat az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, melyek a közrendvédelmi ismeretekhez kapcsolódva, azt kiegészítve biztosítják a rendőrség különböző szolgálati ágainál és szolgálatainál meghatározott alapvető rendőri feladatok végrehajtását, a rászoruló állampolgárok segítését, támogatását,
 • legyenek képesek a rendőri intézkedések és eljárások jogszerű, szakszerű, eredményes végrehajtására, a jogsértő cselekmények felderítésére és megszakítására, a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges eredményes napi munkavégzésre, a törvényes erőszak szükségszerű és arányos, minimalizált alkalmazására, a kényszerítő eszközök, valamint a személyi szabadságot korlátozó intézkedések törvényes és szakszerű, célszerű és differenciált alkalmazására, az őr- járőr, a járőrvezető, valamint a körzeti megbízott jogszabályokban meghatározott feladatainak maradéktalan ellátására.

 

Közlekedési munkacsoport

A munkacsoport alapvető célja a majdani közterületi szolgálatot ellátó tiszthelyettesi rendőri állomány, közlekedési-, közlekedésrendészeti feladatokra történő felkészítése.

A helyi tanterv és szakmai program „Közlekedési ismeretek” elnevezésű tananyagegységei – az egyes modulokban – a tárgykörhöz tartozó azon ismeretanyagok oktatását határozzák meg, amelyek döntően a Rendőrségről szóló törvényben felsorolt közlekedésrendészeti intézkedések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek nagyrészt olyan közlekedési alapismeretek, amelyeket különböző szinten valamennyi rész-szakképesítéssel, szakképesítés-elágazással kibocsátott tanulónak el kell sajátítania.

A munkacsoport felelőssége, hogy a Rendőrség állományába kerülő tiszthelyettesek képesek legyenek az adott szakterület napi szolgálatellátásával összefüggő közlekedésrendészeti-, közlekedési jellegű feladataikat a hatályos közlekedési jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazásával biztonságosan és szakszerűen végrehajtani.

 

Határrendészeti munkacsoport

A munkacsoport fő célkitűzése, hogy olyan szakembereket képezzen, akik alkalmasak lesznek a Rendőrség hivatásos tagjaként, elsősorban a határrendészeti szolgálati ághoz tartozó különböző szolgálati beosztásokban hatékonyan ellátni a határrendészeti jellegű feladatokat. A végzett tanulók a Rendőrség határrendészeti szerveinél a schengeni külső határokon a határforgalom ellenőrzését, valamint a forgalom számára megnyitott határátkelőhelyek közötti területek őrizetét látják el. A rendőrség mélységi mobil egységeinél az illegális migráció ellen az ország teljes mélységében látnak el idegenrendészeti feladatokat.

Magyarország schengeni övezetbe történő csatlakozását, valamint a határőrségnek a rendőrség szervezetébe történő integrálását követően a határrendész képzést is át kellett alakítani. A mai kor rendőrének ugyanis meg kell felelnie a schengeni elvárásoknak akkor is, ha schengeni külső határon határrendészeti kirendeltségen szolgál, de akkor is, ha a rendőrség egyéb, országos, területi, vagy helyi szerveinél, határszakasszal nem rendelkező rendőrkapitányságán teljesít szolgálatot. Ebből kifolyólag valamennyi rendőr tanulónak fontos a határrendészeti ismeretek elsajátítása.

Fókuszban a gyakorlatias oktatás áll. A tanulók a tanórákon megszerzett elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki, fejleszthetik tovább. A gyakorlatias oktatást technikailag jól felszerelt határrendészeti, szituációs szakkabinet segíti.

 

Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató munkacsoport

A rendőrképzésben a tanuló leghamarabb az általános szolgálati ismeretek tantárggyal találkozik. Mint általában a fegyveres szerveknél a fegyelem, a csapatmunka alapvető követelmény. Az általános szolgálati ismereteken belül az alaki ismeretek elsajátításával érjük el azt az egységességet, melyek a fegyelmet sugározzák a kívülálló szemlélők számára. Az alaki ismeretek nem csak az egyén és az alakzatok mozgásformáját szabályozza, hanem a szervezeten belüli kommunikációt alárendelt és feljebbvaló között, a kölcsönös tiszteletadás és magatartás formáját. Az iskolánkra kerülő tanulóknak nagyon gyorsan szocializálódnia kell a rendőrségi szervezethez, melyet e tantárgyat oktatók segítségével tehetnek meg.

A csapatszolgálati képzés során ismerkedik meg a tanuló igazán a rendőri csapaterő fogalmával, összetételével, valamint a rendőri csapatszolgálati feladatokkal. Minden tanulónak meg kell ismerkednie azzal, hogy az egyes csapattevékenységben milyen részfeladatot kell ellátnia ahhoz, hogy a rendőri munka gördülékenyen folyjon. A képzés során így elsajátíthatják a zárás, kutatás, üldözés, ellenőrző átengedő pont (EÁP), személyvédelem, szállítmány és utasbiztosítás, tömegoszlatás és egyéb rendezvénybiztosítás, biztosító szolgálatokkal kapcsolatos feladatokat.

 

Intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoport

A munkacsoport célja megismertetni a tanulókkal szituációkon keresztül a rendőri fellépés módját, a kulturált viselkedés formáját az intézkedések során kialakuló konfliktushelyzetek kezelését, s erősíteni a szolgáltató jellegű hatósági fellépés magatartási formáját.

Intézkedés-módszertan

Az elméleti tárgyak - elsősorban a közrendvédelem, kommunikációs ismeretek-, valamint néhány gyakorlati foglalkozás - elsősorban a rendőri önvédelem, lőkiképzés - komplexen, gyakorlati szituációkba történő átültetése ezen tantárgy keretein belül valósul meg.

A foglalkozások lebonyolítására a szituációs kabinetben van lehetőség. Itt olyan helyszíneket alakítottunk ki, rendeztünk be, ahol a valóságos szolgálatteljesítés során leggyakrabban kell a rendőröknek intézkedniük. Megtalálható itt az urbanizált világ csaknem valamennyi eleme: közterület /park, utca,/ bolt, magánlakás, bank, szórakozóhely. Minden egyes helyszín más-más intézkedési taktikát követel meg a rendőröktől, így tanulóinkat is ennek megfelelően készítjük fel az ott történő intézkedésekre.

Az egyes helyszínek be vannak kamerázva, hangosító eszközökkel felszerelve, így a szituációk technikai eszközökkel történő rögzítésére is lehetőség nyílik. A foglalkozások során a tanulóknak - az elméleti ismereteikkel szinkronban álló – intézkedési élethelyzeteket kell megoldaniuk, amelyek rögzítése az előzőekben ismertetett módon történik. A feladat végrehajtását követően a foglalkozás vezetőjének vezetésével ezeket osztályközösségi szinten kiértékeljük és az esetleges hibákat kijavítjuk.

A képzés végéhez közeledve tanulóinknak lőfegyver használattal kapcsolatos szituációkat is meg kell tudni oldaniuk, amire a kabinetben szintén lehetőség nyílik, természetesen az erre a célra kialakított speciális simunition védőfelszerelésben és speciális fegyverekkel.

Lőkiképzés

A tantárgy magában foglalja a fegyverek fejődésének történetét, a ballisztikai ismereteket, az egyes rendszeresített fegyverek műszaki ismeretét, ezen fegyverek biztonságos kezelésének és használatának elsajátítását, valamint az éleslövészetet is.

A rendőrökkel szemben támasztott egyik alapvető követelmény, hogy szolgálati fegyverüket biztonságosan tudják kezelni azt, ha szükséges akár éles helyzetben is a jogszabályi feltételek fennállása esetén képesek legyenek használni. Erre csak akkor lesznek képesek, ha ismerik a rendszeresített szolgálati fegyverek megfelelő műszaki, kezelési szabályait és ballisztikában is járatosak.

Készségszintű, magabiztos fegyverkezelés szükségeltetik és ráadásul a működésekor fellépő esetleges hibákat is el kell tudnia hárítania a rendőrnek.

Az elméleti tudás a lőgyakorlatokon szilárdul meg. Ennek során tanulóink különféle nehézségű próbákat állnak ki, melynek eredményeként stresszhelyzetben is képesek lesznek a különböző szolgálati fegyverekkel azok biztonságos, jogszerű és szakszerű használatára.


A szakcsoport állománya:

Osztályvezető
Sirninszki József r. alezredes

Közrendvédelmi munkacsoport
Dobák István r. alezredes
Jakab Krisztián r. százados
Kemény Beáta r. százados
Nagy Attila r. alezredes
Pongrácz Péter r. százados
Szternai János Tamás c. r. alezredes
Tóth Károly r. őrnagy
Visóczki László r. alezredes

Közlekedési munkacsoport
Császár Erzsébet r. törzszászlós
Kovács István c. r. alezredes
Molnár Ágnes c. r. őrnagy
Szopkó Tibor r. főtörzszászlós
Vascsák Róbert c. r. százados

Határrendészeti munkacsoport
Dimény Gábor r. százados
Dr. Zachar Gábor r. alezredes
Szemán Dániel r. főhadnagy
Zajácz István c. r. alezredes

Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató munkacsoport
Antal Attila r. százados
Goda Viktor c. r. őrnagy
Németh Gábor c. r. őrnagy
Polgári Erika r. őrnagy

Intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoport
Dr. Nyilas István r. főhadnagy
Fónagy István r. őrnagy
Garadnai Ottó r. alezredes
Kláben Tamás r. alezredes
Péter Gábor r. törzszászlós
Szentesi Tibor r. törzszászlós

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott
Tar Marianna

csütörtök, 28 augusztus 2014 00:00

AISZ

Írta:

Alapozó Ismereti Szakcsoport (AISZ)

Magyarország állampolgárai által, a rendőrségi munkával szemben támasztott minőségi követelményeknek megfelelően, a rendőri szolgálatban dolgozó kollégáknak minden nap meggyőző szakmai és kommunikációs kompetenciákról kell tanúbizonyságot tenniük, valamint jogszerűen és szakszerűen, konfliktusmegoldó módon intézkedniük. A rendőri munka, különböző helyzetekben nagyfokú differenciálást és helyzetmegítélést követel meg. Ennek az elvárásnak csak abban az esetben tudnak megfelelni a szolgálatot teljesítő rendőrök, ha az oktatási intézményekben megfelelő szakmai képzésben részesülnek.

A képzés során a rendészeti szakgimnázium alapfeladata a rendőri szakma elsajátítását megalapozó elméleti ismeretek és készségfejlesztő tantárgyak oktatása, a szakmai tudás sokoldalú elmélyítése.

Az oktatás végrehajtása során a tanárokat tantárgyanként – a színvonalasabb és hatékonyabb munkavégzés érdekében - munkaközösségekbe szerveztük.

A munkaközösség, a szakcsoport jelenlegi struktúrájának kialakulásához azonban több fejlődési szakaszon kellett átesnie, mely szakaszok egybeesnek a rendészeti szervek szervezeti fejlődésével.

1993-tól 1998-ig az iskola állománytáblájában tanszékek formájában jelent meg a Bűnügyi és Igazgatásrendészeti tanszék és az Informatikai és Társadalomtudományi tanszék.

A Bűnügyi és Igazgatásrendészeti tanszék tanári állománya oktatta a nyomozástani ismeretek, a jogi és közigazgatási ismeretek, büntetőjogi ismeretek és a szabálysértési és igazgatásrendészeti ismeretek tantárgyakat.

Az Informatikai és Társadalomtudományi tanszék tanári állománya oktatta az informatika, híradástechnika, gépírás, idegen nyelv, az intézkedés lélektan és rendvédelem története tantárgyakat.

Az 1998-as évtől 2000-ig a tanszék elnevezés szakcsoporttá változott, a nevek és az oktatott tantárgyak azonban maradtak.

A 2000-es évektől az egyes oktatott tantárgyak elnevezései változtak, megjelent a társadalom és kommunikációs ismeretek, a jogi ismeretek összefoglaló elnevezés. A gépírás oktatása megszűnt, mint önálló tantárgy, beépült az informatika oktatásába.

A szakcsoport 2004. szeptember 01.-től dolgozik a jelenlegi szervezeti formában, és az Alapozó Ismereti Szakcsoport elnevezéssel.


Jelenleg a szakcsoport tanárai által oktatott tantárgyak:

- jogi ismeretek,
- rendészeti igazgatási ismeretek,
- bűnügyi ismeretek,
- idegen nyelv,
- társadalom kommunikációs ismeretek,
- informatikai ismeretek
- rendőri testnevelés és önvédelmi ismeretek.

Az általunk oktatott tantárgyak során a tanulók megismerik a szolgálati tevékenységhez szükséges mértékben az állam- és jogtudományok alapvető területeit, azok legfontosabb fogalmait, a büntető anyagi és eljárási jogszabályok és a szabálysértési törvény általános és különös rendelkezéseit. Az egyes bűncselekmények és szabálysértések társadalmi megítéléséhez szükséges jogi kategóriákat és szankciókat, az egyes jogsértő magatartásokat, a megfelelően differenciált, kellő mértékű visszatartó erőt gyakorló rendőri intézkedések és eljárások szabályait, a szükséges szankcionálás eljárási módjait, kereteit.

A képzésben résztvevők képesek lesznek az egyes jogsértő cselekmények gyors felismerésére, a cselekmények megelőzésére, megakadályozására, megszakítására és felderítésére, illetve az erre irányuló differenciált intézkedések végrehajtására, a rendészeti információs rendszerek és eszközök kezelésére, biztonságos használatára, a rendszeresített rendőrségi ügyiratkezelő programok használatára.

Alkalmazni tudják rendkívüli esemény, váratlan helyzet esetén a végrehajtandó intézkedéshez kapcsolódó konfliktus- és stressz-kezelési technikákat, megismerik ennek pszichológiai hátterét. Képesek lesznek a társadalmi folyamatokban eligazodni, a különböző devianciákat felismerni, a társadalmi elvárásnak megfelelően viselkedni, erkölcsös magatartást tanúsítani, a társadalom közösségeivel, az ügyfelekkel helyesen és jól kommunikálni, differenciáltan és kulturáltan intézkedni, konfliktusmentesen együttműködni, ezáltal pozitív társadalmi elismertséget és megítélést elérni.

Az elsajátított szakmai ismereteket a tanulóknak kombinálniuk kell az idegen nyelvi ismeretekkel az eredményes intézkedés érdekében. Képessé válnak a külföldi személyt a legáltalánosabb témákban, mindennapi beszédhelyzetekben felvilágosítani és különböző szituációkban intézkedést végrehajtani, a leggyakoribb utasításokat érthetően a külföldi tudomására hozni.


A szakcsoport állománya:

Osztályvezető
Rák László c. r. alezredes
osztályvezető

Idegen nyelv – Társadalom-kommunikációs ismeretek munkacsoport
Baginé Urszin Mária
Baloghné Kanyó Ágnes
Habony Ildikó
Király-Fóris Anett
Lajosháziné Béres Ildikó
Kocsis Deme Ildikó
Lukovics Gézáné
Patolts Ágnes
Rémiás Gyuláné Kiss Erzsébet 
Szendrei Beatrix

Informatikai ismeretek munkacsoport
Papp Orsolya c. r. alezredes
Szekeresné Kiss Edit
Veres Károlyné

Bűnügyi ismeretek munkacsoport
Bárány Zoltán c. r. alezredes
Fenyvesi Kornél r. alezredes
Lükő Ádám r. százados
Soltész Imre r. őrnagy

Jogi és Rendészeti Igazgatási ismeretek munkacsoport
Dr. Csóré Csilla c. r. alezredes
Löveiné Semság Márta r. alezredes
Nagyné Ozsvári Tímea r. alezredes
Tóth Géza c. r. alezredes
Dr. Nagy Ákos Sándor c. r. alezredes

Rendőri testnevelés és önvédelmi ismeretek munkacsoport
Balogh Zsolt
Cselepák Péter r. törzszászlós
Géczi Annamária
Fürjész István
Jónás Zsolt

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott
Homer Alice

szerda, 27 augusztus 2014 00:00

KOHI

Írta:

Koordinációs és humánigazgatási osztály – KOHI

A Koordinációs és Humánigazgatási Osztály (a továbbiakban: KOHI) 2008. évtől az iskola igazgatójának közvetlen alárendeltségében és irányításával működő, osztály jogállású szervezeti egység.  Vezetője az osztályvezető. Az osztály az intézmény többi szervezeti egységével mellérendeltségi viszonyban áll. Az osztály működését, feladat- és hatáskörét a jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, iskolai belső normák és az igazgató utasításai határozzák meg.

A KOHI feladat- és hatásköre:

 • tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti - munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat
 • ellátja a törzsállomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat
 • végzi a törzs - és nyugdíjas állomány szociális és kegyeleti gondoskodásával kapcsolatos feladatokat
 • biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését
 • segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját
 • végzi a vagyonnyilatkozat - tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat
 • ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat
 • gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról
 • ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét
 • figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását
 • segíti az igazgatói adminisztrációt
 • koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását
 • ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját
 • szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat
 • elemző - értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést
 • működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés - védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel.
 • jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről
 • tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért
 • együttműködik az érdekképviseleti szervekkel
 • kapcsolatot tart a társ rendvédelmi oktatási intézményekkel, területi rendvédelmi szervekkel, más hivatalos szervekkel, hatóságokkal, társadalmi szervekkel, szervezetekkel

Személyügyi igazgatás keretében továbbá:

 • végrehajtja az állományba kerülők kiválasztásával, pályáztatásával, kinevezésével, valamint az állomány képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatokat
 • végrehajtja a pedagógus igazolvánnyal kapcsolatos feladatokat
 • kezeli a köznevelés információs rendszerét (KIR) és végrehajtja a kapcsolódó adminisztrációs feladatokat
 • végzi a megbízási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat
 • statisztikai jelentést, egyéb adatszolgáltatást teljesít jogszabály által előírt, fenntartó által meghatározott esetekben és meghatározott szervek részére
 • kezeli a személyügyi nyilvántartó informatikai program törzsmodul részét
 • kezeli a törzsállomány személyi anyagait, kartonjait, fogyatékanyagait

Egészségügyi szolgálat keretében továbbá:

 • végzi a közegészségügyi és járványügyi feladatokkal kapcsolatos feladatokat
 • végzi, elsősegélynyújtás keretében az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedésekhez kapcsolódó szakmai feladatokat
 • végrehajtja a környezet egészségügyi feladatok ellátásához kötődő szakmai feladatokat
 • végrehajtja a szükséges nyilvántartásokhoz, jelentésekhez kapcsolódó feladatokat

Az igazgató fegyelemkezelő munkájának segítése keretében továbbá:

 • vizsgálatot tart, javaslatokat készít, előterjeszt jogszabályi keretek között, a törzsállományt érintő katonai büntető, fegyelmi, méltatlansági ügyekben, etikai eljárásokban
 • jegyzőkönyvezett kihallgatásokat, meghallgatásokat végez, átiratokat, jelentéseket készít, megkereséseket teljesít a vizsgált ügyekben
 • részt vesz az iskola állományának hivatásos tagját érintő rendkívüli esemény szemléjén és az igazgató által elrendelt bizottsági ellenőrzéseken
 • kivizsgálja az iskola állományát érintő bejelentéseket, panaszokat, javaslatot tesz büntető, méltatlansági, fegyelmi, vagy etikai lefolytatására, illetve érdemi határozatot készít, értesíti a bejelentőt a vizsgálat eredményéről
 • statisztikai adatszolgáltatást teljesít a jogszabályokban meghatározott esetekben.
 • végzi a tanulókkal kapcsolatos fegyelmi ügyek vizsgálatát, részt vesz a Nevelőtestület Fegyelmi Bizottságának munkájában, a tárgyalásokról jegyzőkönyvet, a döntésekről határozatot készít
 • kézbesíti a büntető, illetve szabálysértési ügyekben érkezett idézéseket, az idézetteket kioktatja jogaikra, kötelességeikre, nyilvántartja az idézéseket
 • értékeli, összefoglaló jelentésben, időszakonként (félévente) az iskola fegyelmi és bűnügyi, bűnmegelőzési helyzetét
 • kapcsolatot tart a központi nyomozó főügyészség területileg illetékes regionális osztályával, ügyészségi nyomozó hivatallal, a nemzeti védelmi szolgálattal és a rendvédelmi szervekkel

 


Osztályvezető:
Nemes Ferenc r. alezredes
osztályvezető

Osztályvezető helyettes:
Dr. Hanyiszkó Zsuzsa r. alezredes

Csoportvezető:
Kovács Tamás r. őrnagy

Előadók:
Dr. Balázs Szonja (jogi kiemelt főelőadó)
Juhászné Gazsi Melinda (koordinációs főelőadó)
Kerek Melinda (minőségbiztosítási kiemelt főelőadó)
Majzik Zsuzsa (kiemelt személyzeti - munkaügyi főelőadó)
Szántóné Sipos Beáta (kiemelt személyzeti - munkaügyi főelőadó)

Ügykezelés:
Gyenes Gézáné (ügykezelésvezető)
Bartekné Frank Judit (ügyviteli előadó)

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott:
Balla-Gyenes Emőke

Ügyeletes:
Gyarmati Róbert r. törzszászlós
Gégény Róbert c. r. főtörzszászlós
Kapi László c. r. főtörzszászlós
Soós Gyula r. törzszászlós
Varga Balázs r. törzszászlós

Szolgálatparancsnok - helyettes:
Hován Szabolcs c. r. főtörzsőrmester
Lánczi Attila c. r. törzszászlós
Pető István c. r. zászlós
Taraszovics Zoltán r. törzsőrmester
Zolotnoky Szidónia c. r. törzszászlós

Egészségügyi szolgálat:
Farkas Istvánné Dr. Csikós Mária Márta (szakorvos)
Dr. Sutáné Dr. Faragó Ildikó (fogorvos)
Babarcsik Andrea (fogászati asszisztens)
Tóth Anita (általános asszisztens)
Tóthné Gergely Kornélia (pszichológiai asszisztens)