Fõ tartalom

péntek, 08 június 2018 14:39

Nemzetközi konferencia iskolánkban

Nemzetközi konferencia iskolánkban

Iskolánkban idén, az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi konferencia került megrendezésre, "Rendőrképzés módszertana" címmel. A május 28. és június elseje között folytatott tanácskozáson a nagyváradi "Avram Iancu" Határrendész Tiszthelyettes-képző Iskola, a Kassai Rendészeti Szakiskola, a Katowicei Rendőrképző Iskola, a Sensi Rendőrképző Iskola valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központja, mint szakmai irányító szerv képviseltette magát.

hétfő, 09 május 2016 09:38

Dőlt a fa

A Stromfeld laktanya utcafronti kerítése mellett megöregedtek, elkorhadtak a fák, jelen állapotukban balesetveszélyt jelentettek, ezért a Gazdasági Szerv vezetése alapos vizsgálat után arra a megállapításra jutott, hogy a fasort sajnos ki kell vágni.

péntek, 07 november 2014 00:00

Kondiparkot avattunk

Nagy öröm volt számunkra, hogy a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló” pályázatunk keretében a tanév elejére több szakmai területen is eszközállományunk fejlesztésére nyílt lehetőség.

Egyik ilyen a tanulóink fizikai állóképességének fejlesztésére szolgáló KONDIPARK kialakítása az iskolaudvaron, melyet Lövei László r.alezredes oktatási igazgatóhelyettes úr ünnepélyes keretek között 2014. november 3-án adott át a tanulók számára.

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Felettes szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

Az intézmény irányító szervének megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Az intézmény fenntartójának megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Elérhetőségei

 

Az intézmény tekintetében az egyes fenntartói jogokat az Országos Rendőr-Főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.) gyakorolja a 32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet alapján.
Elérhetőségei

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Nyitvatartási rend

Az iskola épületei szorgalmi időben, hétfőtől-péntekig az alábbiak szerint tartanak nyitva:

 

a) oktatási épületek 07.00 –től 16.00-ig

b) tanulói szállás épületei folyamatosan

c) könyv- és jegyzettár, internet terem és sportlétesítmények működési szabályzatuk szerint

d) konyha és étkezde 06.30-tól 18.00-ig

e) hivatali helyiségek 07.30-tól 15.30-ig

f) ügyeleti helyiségek folyamatosan.Az igazgató engedélye alapján az épületek és helyiségek ettől eltérő időpontban, illetve szombat és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolán a munkaidő a hivatali munkaidő rendszerben munkanapokon 07.30-tól – 15.30-ig tart.

péntek, 29 augusztus 2014 00:00

Felfrissült a konyhánk!

Tornacsarnokunk után az iskola üzemi konyhája is tisztasági festésen esett át.

Iskolánk szakmunkásai augusztus 25-én kezdték el a konyha főzőterének tisztasági festését és az ott lévő elszívó rendszerek zsírtalanítását, illetve a fenti ablakok tisztítását. A munkavégzés két magas állványról történik a hatályos munkavédelmi szabályok szigorú betartása mellett.

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Testületek

Iskolánk testületei:


Nevelőtestület

Képviselője:

 • Bárány Zoltán

Diákönkormányzat

Elnöke:

 • Nagy Rebeka a 109. osztály tanulója

Helyettesei:

 • Sidlóczki Zsófia a 101. osztály tanulója, és
 • Csábi Viktor a 104. osztály tamulója

DÖK összekötő tanár:

 • Szemán Dániel

Intézményi Tanács

Elnöke:

 • Nagyné Ozsvári Tímea (MRSZG)

Alelnöke:

 • Dr. Vassné Papp Nóra Katalin (Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Tagja:

 • DÖK elnöke

 


Iskolai Szociális Bizottság

Elnöke:

 • dr. Munkácsiné Pasztirik Éva

Titkára:

 • Szántóné Sipos Beáta

Tagok:

 • Nagyné Ozsvári Tímea
 • Tar Marianna
 • Fekete Gábor
 • dr. Csóré Csilla
 • Szóráth Ilona Marianna
 • Szekeresné Kiss Edit
 • Polgári Erika
 •  
 •  

Lakásbizottság

Elnöke:

 • dr. Munkácsiné Pasztirik Éva

Helyettese:

 • Kőhalminé Mizsei Orsolya

Titkára:

 • dr. Balázs Szonja

Tagok:

 • Töpler Sándorné
 • Varga Judit

Tanulói szociális bizottság

Elnöke:

 • Császár Erzsébet

Tagok:

 • Király-Fóris Anett
 • Kemény Beáta
 • Zajácz István
 • Szekeresné Kiss Edit

Tanulói fegyelmi bizottság

Elnöke:

 • Löveiné Semság Márta

Tagok:

 • Antal Attila
 • Takács Lászlóné
 • Tóth Géza
 • Fónagy István

 

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Szervezeti felépítés

Az iskola szervezeti egységei és feladataik

 

 Szervezeti felépítés 2017

 

1. Az iskola szervezeti egységei a szervezeti egységvezetők irányításával, az iskola éves munkatervének és a vezetői ellenőrzések végrehajtásáról szóló igazgatói intézkedés figyelembe vételével hajtják végre feladataikat és meghatározott rendszerességgel értekezletet tartanak. A munkaterv az iskolai tanév helyi rendjét határozza meg. A vezetői ellenőrzésről szóló intézkedés – amely nem vonatkozik a költségvetési belső ellenőrzésekre – rendelkezik az ellenőrzött területről, az ellenőrzés tárgyáról, az ellenőrzés során alkalmazható módszerekről, az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekről, az ellenőrzést végző vezető, ellenőrzött jogairól, kötelezettségeiről.

2. A tanulmányi osztály (TO) az igazgató oktatási-helyettes közvetlen irányításával végzi az iskolában folyó oktatási, szakképzési, oktatásigazgatási feladatok koordinálását. Gondoskodik a felvételi eljárás tervezéséről és szervezéséről, az oktatástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok biztosításáról, a tanulmányi munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátásáról. Feladatait a szakmai munkaközösségek (szakcsoportok) tevékenységével szoros összhangban látja el. (bővebben...)

3-4. A szakcsoportok ellátják az iskolarendszerű képzés tekintetében az oktató – nevelő és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, iskolarendszeren kívüli – és egyéb képzések esetében az oktató – és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat.
(bővebben: Alapozó Ismereti Szakcsoport (AISZ); Szakmai Ismereti Szakcsoport (SZISZ))

5. A koordinációs és humánigazgatási osztály (KOHI) tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti – munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat. Ellátja az állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat. Biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését. Segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját. Végzi a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat. Gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról. Ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét. Figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. Segíti az igazgatói adminisztrációt. Koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását. Ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját. Szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat. Elemző – értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést. Működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés – védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel. Jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről. Tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért. (bővebben...)

6. A közgazdasági osztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során összeállítja az elemi költségvetést. Nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat. Javaslatot tesz annak módosítására. Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. Tevékenységi körében bonyolítja a pénztárforgalmat. Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolót és annak szöveges indokolását. A számvitellel összefüggésben a fenntartó által elkészített szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatait, a főkönyvi könyvelést. Közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat. Információt szolgáltat a fenntartói szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, a központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti és határidőre továbbítja a NAV, OEP, MÁK intézményei felé benyújtandó bevallásokat, illetve teljesíti az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket, elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, az iskola más szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat. (bővebben...)

7. Az ellátási és fenntartási osztály az iskola alapfeladatainak eredményes végrehajtása érdekében a szakterülethez tartozó anyagi – technikai biztosítási feladatokat. Élelmezési szakterületen biztosítja a törzs – és tanulói állomány élelmezését, élelmezési járandóságait. A ruházati szakterület gondoskodik a törzs – és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátásáról, a mosási, vegyi tisztítási szolgáltatásokról, valamint a törzsállomány irodaszerrel történő ellátásáról. A fenntartási szakterület gondoskodik az iskola működéséhez, a törzsállomány munkavégzéséhez, az oktató-nevelő munka végrehajtásához, a tanulók elhelyezéséhez szükséges épület (épületállomány) létrehozásáról, felújításáról, karbantartásáról. A gondnoki terület az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzésével, a kisebb hibák elhárításával és takarításával, a hibák időben történő jelzésével és a közös helyiségek anyagainak nyilvántartásával, kezelésével biztosítja az iskola zavartalan működését. Ellátja a szállások működéséhez kapcsolódó feladatokat. (bővebben...)

8. A technikai osztály az iskola oktatási és adminisztratív feladatainak végrehajtása érdekében irányítja, tervezi, szervezi, végrehajtja a szükséges technikai eszközök, valamint ezek rendszerben tartásához szükséges felszerelések, alkatrészek, anyagok, rendelkezésre állását, alkalmazását az ellátási és fenntartási osztállyal együttműködve. (bővebben...)

szombat, 09 augusztus 2014 00:00

Megközelítés

Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu 78.


Megközelíthetőség városi tömegközlekedéssel:

 • A Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából: 12, 14, 14Y, 2035R, 54-es városi autóbuszokkal
  (Szeles u. - Napsugár Otthon megálló) vagy
 • A Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából: 24-es városi autóbusszal
  (Búza tér - Napsugár Otthon megálló)
 • A Tiszai Pályaudvar irányából: 8-as városi autóbusszal
  (Tiszai Pu. v.á. --> Repülőtér v.á. --> gyalog)
 • A Tiszai Pályaudvar irányából (átszállással): villamossal, átszállással a 12, 14, 14Y2035R-es városi autóbuszokra
  (Tiszai Pu. v.á. --> Centrum (átszállás 12, 20, 35R-es autóbuszra) --> Napsugár Otthon megálló)
  (Tiszai Pu. v.á. --> Villanyrendőr (átszállás 14 vagy 14Y autóbuszra) --> Napsugár Otthon megálló)

Aktuális autóbusz menetrendek ITT


Megközelíthetőség helyközi Volán járattal:

 • Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából:
  (Miskolc, Autóbusz végállomás --> Miskolc, repülőtér bejárati út (TESCO áruház) --> gyalog)

 Aktuális Volán menetrendek ITT


GPS koordináták:

 • N48.1252942791; E20.785371065 (fok)
 • 48°7'31" N; 20°47'7.3" E (fok° perc' másodperc")

 

 

péntek, 08 augusztus 2014 00:00

Iskolánk története

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM TÖRTÉNETE
1976 - napjainkig

 

1972-ben a Belügyminisztérium Tanulmányi és Propaganda Csoportfőnökség új tervet dolgozott ki a rendőrképzés színvonalának és rendszerének javítására. Ebben az Alapfokú Rendőriskola tananyagának korszerűsítését és újabb rendőrtiszthelyettes-képző iskolák alapítását írták elő (ekkor még ezen a néven működött rendőrképző intézmény). Így jött létre 1976-ban Miskolcon, Szegeden, Szombathelyen és Csopakon tiszthelyettesi iskola.

Intézményünk elődjében 150 fős tanulói és 23 fős dolgozói létszámmal indult meg a képzés.

Megújították a nevelési, oktatási alapdokumentumokat, új tantervek, tanmenetek születtek, kötelezővé tették az óravázlatok készítését is. Megjelentek az oktatástechnikai eszközök, a személyi feltételek javítása érdekében kidolgozták a tanári képzés fejlesztési koncepcióját.

Az 1978-79-es tanév újabb változásokat hozott. Az új megoldás szerint az egy éves képzési időből hat hónapot az iskolában elméleti órákon töltöttek el a hallgatók, a többit pedig az ország valamely területén úgynevezett gyakorló őrsökön. A gyakorló szolgálatról visszatérve év végi vizsga zárta a tanulmányokat. E megoldás azt eredményezte, hogy egy időben dupla létszámban lehetett rendőröket képezni. A megnövelt létszámmal járó feladatok azonban a tanítási – tanulási folyamatok minőségére károsan hatottak.

1981-ben a rendőri állomány megnövekedett létszámhiánya következtében ismét jelentős változás történt a képzésben. Kidolgozták a rövidített, 2 hónapos sorkatonai szolgálat letöltése utáni rendőri képzést, mellyel együtt a fiatalok vállalták, hogy öt évig a rendőrség állományában maradnak. A tananyag viszonylag állandó volt ebben az időszakban. Amíg korábban írást, helyesírást, fogalmazást, történelmet, földrajzot is oktattak a tanfolyamokon, addig ebben az időben az általános közismereti tárgyak már lekerültek a palettáról. A képzés bázisát a közrendvédelem, közlekedés (KRESZ, közlekedés rendészet, vezetés technika), jogi ismeretek (büntető-, szabálysértési, igazgatási jog), testnevelés, alaki-karhatalmi kiképzés, lőkiképzés, munkavédelem és egészségügy, híradástechnikai és informatikai ismeretek, Marxizmus – Leninizmus tantárgyak alkották.

Az iskolában 1980-89 között végezték a tartalékos, valamint 1980-ban és 1982-ben a körzeti megbízotti állomány továbbképzését, zászlósi beosztásra felkészítést 1983-tól folytattak.


A 90-es évek

Iskolánk a jelenlegi helyére, a Magyar Honvédség átszervezése kapcsán megüresedett Petőfi laktanyába a Rendőri Ezred 4. zászlóaljának objektumából (Stromfeld laktanya) 1992-ben költözött át, és ezzel nyert önálló elhelyezést.

Iskolánkban 1993-ban kezdődött meg az érettségire épülő, kétéves, nappali rendszerű, de a felnőtt oktatás sajátos szabályai szerinti szakközépiskolai képzés. Az évi 150 fős képzési kapacitású intézményből tervezetten 2 x 400 fős oktatási bázis alakult ki. Ezzel együtt az iskola oktatói és egyéb dolgozói létszáma is közel ötszörösére emelkedett.

A rendőrség nagyfokú létszámhiánya és a már állományban lévő alacsonyabb iskolai végzettségű rendőrök szakmai alapképzésének biztosítása az átmenet folyamatosságát tette indokolttá. Ennek érdekében az iskolán együtt volt jelen az új szakközépiskolai képzési forma és a régi 10 hónapos tiszthelyettesi alapképzés. Intézményünk az 1992-1993-as tanévben helyi és kihelyezett tagozatokon (Eger, Szécsény, Nyíregyháza, Debrecen) összesen 1240 fő, helyben 150 fő alapképzését végezte el. A szakközépiskolai évfolyam beindításának szükségessége ugyanakkor további bővítéseket indokolt, az oktatás fejlesztése mellett folytatódott az iskola területén lévő épületek rekonstrukciója.

A folyamatos rendőri létszámhiány megszüntetése érdekében parlamenti döntés született a Rendőrség létszámának 2000 fős növeléséről. 1993-ban a Parlament Honvédelmi Bizottsága a rendőri szervek létszámhiányának pótlása érdekében a bevonulás után 3 hónappal az arra jelentkező sorkatonák Rendőrséghez történő átirányítását (központi státuszra kerülő állomány), felvételét és beiskolázását támogatta.

A rendőri munkával szembeni megnövekedett követelményekből adódóan nemcsak a képzés időtartama, formája, hanem az oktatott tantárgyak száma és tartalma is folyamatos változáson ment keresztül. Az 1993. évi oktatási reformmal a korábbi képzési formákhoz képest új szakmai tantárgyak kerültek a tantervbe, illetve kiemelt figyelmet kaptak egyes, az európai elvárásoknak is megfelelő intézkedési kultúra kialakításához szükséges közismereti tantárgyak. Ennek megfelelően az alábbi tantárgyak oktatására került sor: közrendvédelem, közlekedés, nyomozástan, szabálysértési és igazgatásrendészet, csapatszolgálat, büntetőjog, jogi és közigazgatási ismeretek, lőkiképzés, rendőri testnevelés, gépírás, informatika és számítástechnika, idegen nyelv, intézkedés-lélektan, rendvédelem története, rendőri szolgálati technika, munka- és egészségvédelem, osztályfőnöki óra. A képzés teljes időtartama 3168 óra volt, melyből mintegy 2300 óra az iskolai elméleti- és gyakorlati foglalkozásokon, 800 óra pedig az első év végén és a második évben a gyakorlati képzési helyeken került megvalósításra. A rendőrképzés jogi átalakulása időben közel egybe esett a köznevelési és szakképzési jogi szabályozás megújulásával.

Az 1994-ben elfogadott rendőrségi törvény a hivatásos állományba vételt érettségihez és szakközépiskolai rendőr szakképzettséghez kötötte. E törvény hatályba lépésével a rendőr szakközépiskolák a rendőrség tiszthelyettesi utánpótlásának kizárólagos szolgáltatójává váltak.

A rendőr szakközépiskolák 1996 áprilisától az akkor létrehozott Készenléti Rendőrség alárendeltségébe kerültek, de ez az elképzelés nem vált be, ezért a belügyminiszter 1997 januárjában visszaállította az iskolák önállóságát. A tanulók a képzés első tanévének tanintézeti képzését befejezve a rendőrség hivatásos állományába kerültek kinevezésre, a második tanévben az elméleti képzés idejére vezényelték őket az iskolába.1996-ban a létszámhiány enyhítése céljából különböző alapfokú, kétszer öthónapos és egyéb tanfolyamok indultak rendőri szerveknél, amelyeket csak 1998-ban sikerült megszüntetni.

Ebben az időben került előtérbe a közösségi rendőrségi modell, a tantárgyak tartalma és szerkezete ehhez igazodott. Az 1997-ben elfogadott Központi Tanterv a korábbi struktúrával ellentétben a kétéves szakközépiskolai képzést követően csak őr-járőr beosztások betöltését tette lehetővé. Magasabb tiszthelyettesi beosztások betöltését különböző szaktanfolyamok elvégzéséhez kötötte.

1998-tól megkezdődött a Belügyminisztérium oktatási struktúrájának átalakítása, a különböző képzések és továbbképzések szervezeti, tartalmi korszerűsítése. Az iskolarendszer átalakításának megszervezése a tanintézetek aktív közreműködésével a BM Oktatási Főosztályra hárult. A meglévő rendőr tanintézetek a határőr iskolákkal (Adyliget, Sopron, Körmend) egyetemben 1999-ben integrálódtak a Belügyminisztérium szervezetébe, és 1999 augusztusában Rendészeti Szakközépiskola néven a korábbinál szélesebb feladatrendszerrel újjáalakultak.

Az intézmények, így iskolánk alapfeladata is módosult. Már nem kizárólag a rendőrség, hanem a rendvédelmi szervek részére történt és történik napjainkban is két évfolyamos, nappali és levelező tagozatos szakképzés, valamint számos át- és továbbképzés. Az iskolák alapítója és fenntartója a belügyminiszter volt, aki a szakközépiskola szakmai irányítását és felügyeletét a Belügyminisztérium Oktatási Főosztályon, míg gazdálkodásának irányítását és felügyeletét a BM Oktatási Igazgatóságon keresztül látta el.

A tanintézetek megkezdték képzési rendszerük átalakítását, a vegyes képzések (rendőr illetve határőr szakok) bevezetését. A határőr iskolák részéről Adyligeten és Sopronban, a rendőrképző intézmények esetében pedig Miskolcon szervezték meg a vegyes képzéseket. A budapesti, csopaki és szegedi iskolák továbbra is kizárólag rendőrképzést folytattak. A korábbi gyakorlattal szemben a tanulók csak tanulmányaik befejezése után kerültek hivatásos állományba, addig közterületi szolgálatellátásra nem voltak vezényelhetők, így a képzés sokkal kiegyensúlyozottabbá vált, gyakorlati idejük alatt végig mentor felügyelte munkájukat, vett részt képzésükben.


Az ezredforduló 

1999 szeptemberében elsőként intézményünkben indult be a rendőr szakképzéssel párhuzamosan a határrendész szakképzés is. Az alapképzés mellett 1998-tól megkezdődtek a szaktanfolyami képzések is (körzeti megbízotti, járőrvezetői, bűnügyi nyomozói és vizsgálói). 2000-ben jóváhagyták a rendőr és határrendész szakirányú képzések Központi Programját. E központi programok alapja a miskolci iskolában már beindult kísérleti évfolyam tanterve volt. A programok bevezetésére 2001-től került sor.

Ugyancsak 2001-ben hagyták jóvá, a más rendvédelmi szervektől átvett hivatásos, illetve a Belügyminisztérium köztisztviselői, közalkalmazotti állományában lévők rendőrszakmai felkészítését iskolarendszeren kívüli formában biztosító rendészeti szakközépiskolai képzés Központi Programját.

Ugyanebben az évben döntés született iskolánkban az első minőségbiztosítási rendszer bevezetéséről. Pályáztunk a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. modelljének kiépítésére. A vezetés és a dolgozók minőségi munka iránti elkötelezettsége, az iskolai belső folyamatok szabályozásának igénye és a vezetés kitartása végül is sikerre vezetett. Így kezdődhetett meg 2002-ben sikeres pályázat eredményeként, szakértői csoport támogatásával a COMENIUS I. modell egyéni formában történő kidolgozása, bevezetése, mely program 2004-ben ért véget. Az elvégzett munkát az Oktatási Miniszter oklevéllel ismerte el.

2003-tól az iskolarendszeren kívüli képzésben az országos és területi rendvédelmi szervek képviselőinek bevonásával Szakmai Tanácsadó Testületet működtet iskolánk. 2007-től a testület tevékenységi köre kiterjed már az iskolarendszerű képzésre is.

A Felnőttképzési Akkreditáló Testület 2004-től négy év időtartamra akkreditált felnőttképzési intézménynek minősítette az iskolát. Az akkreditációs eljárás során vizsgálták az iskola felnőttképzési tevékenységét, valamint a felnőttképzéshez kapcsolódó valamennyi irányítási és döntési folyamat szabályozottságát. Az akkreditációt azóta folyamatosan sikeresen megújította iskolánk.

2004-ben Magyarország európai uniós csatlakozásának időszakában, az országban addig működő hét rendészeti szakközépiskola közül a szakmai vezetés három iskolát (budapesti, soproni, csopaki) megszüntetett. A rendőr és határrendész tiszthelyettes képzést ezt követően négy rendészeti szakközépiskola folytatta tovább, melyekben a rendőr és határrendész képzés párhuzamosan folyt. Adyliget, Körmend, Miskolc és Szeged azóta helyszínei a leendő tiszthelyettesek képzésének. Az intézményi struktúra átalakításával egy időben a tiszthelyettes képzés országos beválás-vizsgálatára, és ennek tapasztalatai alapján a 2000-ben bevezetett kerettantervek korrekciójára is sor került.

A rendészeti szervek állományába tartozó, rendészeti szakközépiskolai szakképesítéssel nem rendelkezők, valamint a más fegyveres vagy rendvédelmi szervektől átvételre kerültek számára rendőr szakon 2004-től, határrendész szakon 2005-től kezdődött meg az iskolarendszeren kívüli szakképzés. Az eltelt évek alatt sok százan szereztek ilyen módon szakképesítést.

A COMENIUS program megvalósítása során szerzett tapasztalatokat hasznosítva ekkor kezdett hozzá az iskola az intézmény Minőségirányítási Kézikönyvének kidolgozásához is, melynek alapjául az Európai Kiválósági Modellt (EFQM) választottuk, összhangba hozva azt a szakképzés európai keretrendszerével.(CQAF).

Az így létrejött MRSZKI EFQM modellt felnőttképzési szempontból 2008-ban elfogadta az akkori Szakmai Tanácsadó Testület is, melynek a szakirányító szerveken túl a megrendelő rendőri szervek képviselői is tagjai voltak. Az Iskolai Minőségirányítási Program 2005-ben készült el a 2005-2008-as időszakra vonatkozóan. Az IMIP-et 2007-ben a pedagógus teljesítményértékelés szempontjaival egészítettük ki.

A BM Oktatási Főigazgatóság irányításával megkezdett szaktanfolyami rendszer-korszerűsítés keretei között az iskola a rendvédelmi szervek bevonásával elkészítette a Körzeti Megbízotti és az Egységes Belügyi Bűnügyi szaktanfolyamok új képzési programjait.

2006 nyarától az állami irányítás szerkezetének átalakítása következtében az intézmény fenntartója a BM Oktatási Főigazgatóság helyett annak jogutódja, az IRM Oktatási Főigazgatósága lett.

Szakközépiskolánkban 2008 szeptemberétől bevezetésre került az Európai Unió és a magyar szakképzési keretrendszer elvárásainak megfelelő kompetencia alapú moduláris rendőr szakmai képzés.

2008-ig, a Rendőrség és Határőrség integrációjáig önálló szakképesítésekként önálló képzési program alapján folyt a rendőr és határrendész tiszthelyettes szakmai képzés. A 2006-os Országos Képzési Jegyzékben a belügyi szándék már közös szakmai követelménymodulokat alakított ki. Ezzel 2008. szeptember 1-jétől a szervezeti integrációval párhuzamosan a képzés integrációja is bekövetkezett.

Az Országos Képzési Jegyzékben ekkor jelent meg a korábbi önálló rendőr és határrendész szakképesítések helyett a közrendvédelmi-rendőr és a határrendészeti-rendőr szakmai elágazás az egységesülő rendőr szakmán belül. Az iskolarendszerű képzés 2 éves (4 félév), nappali tagozatos, ahol a szakmai vizsgáig 3 követelménymodul tananyagtartalmát sajátíthatták el tanulóink: a rendészeti alapfeladatokat, az általános őr- és járőrszolgálati feladatokat és a két elágazásnak megfelelően a közrendvédelmi rendőri feladatokat, valamint a határrendészeti rendőri feladatokat.

2009 márciusában 100 fő hátrányos helyzetű, regisztrált munkanélküli fiatal kezdte meg tanulmányait iskolánkban, akik 470 órás iskolarendszeren kívüli képzésben vettek részt, és július 1-től a rendőrség fegyveres biztonsági őrségének tagjaként, fegyveres biztonsági őrként kerültek foglalkoztatásra a megyei rendőr-főkapitányságokon és városi rendőrkapitányságokon. A képzés programját önállóan dolgozták ki tanáraink és úttörőként ezt a képzést is iskolánk végezte először a rendészeti szakközépiskolák közül.

A szakirányítási szinten ismételt változtatás következett be, az oktatási szakirányítási feladatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat alárendeltségében 2009 szeptemberében újonnan létrehozott Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztály vette át, míg a gazdasági terület irányítása az ORFK Gazdasági Főigazgatóságához került. A fenntartó azonban továbbra is az Igazságügyi és Rendészeti, majd a Belügyminisztérium maradt. Rendhagyó képzésnek adott helyt iskolánk 2009-ben 4 hét időtartamban. A képzés célja a Rendőrség bűnügyi szolgálati ágában foglalkoztatott diplomás közalkalmazottak egységes felkészítése volt. A Magyar Rendőrség 2009-2010. évekre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladatterve alapján elsőként a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában kezdődött meg a képzés, ahol az országosan tervezett 200 főből 89-en folytattak tanulmányokat. A négyhetes alapfelkészítés első állomása a rendészeti alapismeretek oktatása volt, majd a bűnügyi szakterület feladatainak ellátásához szükséges tudás elsajátításával folytatódott.


2010-es évek

A 2011 szeptemberében beiskolázott tanulói állomány számára lehetővé vált, hogy a korábbi közrendvédelmi-rendőr és határrendészeti-rendőr szakmai elágazásokon túl, közlekedési-rendőr, vagy bűnügyi-rendőr elágazáson is tanulhasson. Ezzel a korábbi úgynevezett generális rendőrképzés helyett, a speciális rendőrképzés vette kezdetét. A tanulók az utolsó oktatási félévben lévő modulban szakosodtak és szakosodnak ma is, közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti és bűnügyi szakirányba.

2012-ben kezdetét vette az új rendészeti életpálya modell bevezetése, melynek első lépése a rendészeti képzés modularizálása volt. Az egységes rendészeti képzés átjárhatóságot teremtett a Belügyminisztérium alá tartozó különböző rendvédelmi szervek között. A rendőr tanulókéval teljesen megegyező kezdetű képzési program alapján kezdetét vette a katasztrófavédelmi tanulók rendészeti alapképzése. Ennek során a tanulók elsajátították a rendvédelmi életpálya alapvető szabályait, az alá- és fölérendeltségből fakadó kötelezettségeket, valamint kellő fizikai állóképességre, alaki felkészültségre és alapszintű önvédelmi, jogi, közigazgatási ismeretekre tettek szert. Az alapképzésen átesett tanulók ezt követően már a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban katasztrófavédelmi speciális szakképzésben részesültek.

A moduláris rendőrképzés lehetővé teszi, hogy a teljes szakképesítés megszerzése előtt vagy helyett többszintű rész-szakképesítést szerezhessenek a rendőr tanulók. Iskolánk az Országos Rendőr-főkapitányság igényeinek megfelelően hatalmas létszámokkal bocsátott ki mind a 2006-os OKJ szerinti Objektumőr-kísérő rész-szakképesített, mind a 2010-es és 2012-es OKJ szerinti Őr-járőrtárs rész-szakképesített rendőröket az elmúlt években. A végzettek így már hat hónapos képzést követően jogosulttá váltak arra, hogy ugyan korlátozottabb alkalmazási területen és mértékben, de rendőri feladatokat lássanak el. Ezzel a megoldással egyrészt a rendőrség létszámhelyzetére kedvező hatást lehetett gyakorolni, mivel a teljes szakképesítéssel nem rendelkezők nem esnek ki a rendszerből, másrészt a lehetőség megmarad a rész-szakképesítetteknek, hogy a későbbiekben korábbi ismereteikre és további tanulmányokat végezve, teljes szakképesítést szerezzenek.

2012-ben az Őr-járőrtárs rész-szakképesítésre történő felkészítéssel párhuzamosan az ORFK által jóváhagyott 160 órás határrendészeti többletoktatással egészült ki a schengeni külső határra küldött rész-szakképesített rendőrök képzési programja.

Új feladatként jelent meg 2012-ben képzési palettánkon az Egységes Segélyhívó Rendszer operátorai képzésének előkészítése. A 2011-ben indult ESR-112 projekt keretében egy európai színvonalú, komplex infokommunikációs rendszert kellett bevezetnie hazánknak. Miskolcon és Szombathelyen került kialakításra egy-egy Hívásfogadó Központ. 2013 tavaszán indult iskolánkon az Egységes Segélyhívó Rendszer Hívásfogadó Központ operátorainak képzése, amelynek során 2013-ban, miskolci és körmendi oktatási helyszíneken, külső közreműködők segítségével, több mint 800 fő felkészítését szervezte meg és végezte el iskolánk. A programok engedélyeztetése és bonyolítása azóta is iskolánk feladata országosan.


20 éves jubileum

A 2013. június 27-én megtartott kibocsátó ünnepség több szempontból is kiemelkedő esemény volt intézményünk életében. Ekkor ünnepeltük ugyanis az iskola és a két éves rendőr szakképzés 20 éves jubileumát. Az évfordulónak az adott különös aktualitást, hogy az Ünnepség elöljárója Dr. Pintér Sándor belügyminiszter volt, aki 1993-ban országos rendőr-főkapitányként ezen a helyen jelentette be a Miskolci Rendőr Szakközépiskola megalapítását, valamint a rendőri szakképzés létrejöttét. A kibocsátóval egyidejűleg ünnepélyes keretek között nyitottuk meg a jubileum alkalmából berendezett iskolatörténeti kiállításunkat, amely az országban egyedülállóan mutatja be a rendőrképzés kortörténeti dokumentumait az 1880-as évektől napjainkig.


2010-es évek (folytatás)

2013 szeptemberétől a Belügyminisztérium elvárásának megfelelően jelenléti és online képzés formájában megkezdtük az egyéb rendészeti feladatokat ellátó személyek képzését. Ebben a képzésben többek között hivatásos vadászok, halászati őrök, közterület-felügyelők, mezőőrök, erdészeti- és jogosult erdészeti szakszemélyzeti tagok, természetvédelmi őrök vettek részt.

Az iskola Minőségirányítási Programját a jogszabályi követelményeknek megfelelően 2009-ben tovább formáltuk. Ekkor jelentek meg a dokumentumban a vezetői feladatokat ellátó és pedagógus munkakörben foglalkoztatottak teljesítményértékelésének szempontjai, az értékelés rendje, továbbá a teljes körű intézményi önértékelés periódusa és módszerei. Az IMIP 2011-2014-re szóló átdolgozott változatát 2011-ben a fenntartó Belügyminisztérium hagyta jóvá, amely már a nem oktatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak teljesítményértékelésének szabályozását is tartalmazta.

Iskolánk oktatási területen meglévő kettős elvárás-rendszernek való megfelelése a minőségbiztosítás területén is jelen van. A köznevelési elvárás-rendszernek megfelelően az IMIP szerinti minőségbiztosítási rendszert működtetjük, de ugyanakkor a felnőttképzés szabályrendszerének megfelelő minőségbiztosítási feladatokat is teljesítjük. A felnőttképzés szabályai szerinti Minőségirányítási Rendszerünket 2014-ben auditáltattuk, és erre 2018. évben is sor kerül.

Természetesen mindemellett mindenkor meg kell felelnünk a belügyi, rendőrségi minőségirányítási szabályoknak, az azokból adódó szervezeti és egyéni teljesítményértékelési követelményeknek is. A nagy rendszerek intézményen belüli koherens működésének megvalósítása minden esetben teljes átgondolást és önálló szabályzás kidolgozását tette szükségessé számunkra.

2015-től iskolánk és a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság között egyre szorosabb szakmai kapcsolat alakult ki, amelynek eredményeként nem csupán a tűzoltó alapozó képzéseket, hanem a tűzvizsgáló, valamint 2016-tól kezdve a veszélyes áruszállítást ellenőrző katasztrófavédelmi szakemberek számára is felkészítést végzünk bűnügyi ismeretekből.

A fokozódó migrációs nyomás ellensúlyozása érdekében Magyarország Kormánya 2016-ban 3000 fős létszámbővítés mellett döntött. A leendő "határvadászok" hadrendbe állítását a felnőttképzésben folytatott őr-járőrtárs részszakképzés megszerzésére irányuló képzésnek kellett megelőznie, amelynek előkészítésében és lebonyolításában iskolánk oroszlánrészt vállalt. Az első határvadász csoportok 2016 novemberében kezdték meg az ország több pontján a hat hónapon át tartó tanulmányaikat. Nemcsak helyt adtunk a képzésnek, hanem iskolánk oktatásigazgatási és módszertani felügyeletet is gyakorolt a Hajdú- Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányságok állományának bevonásával végrehajtott kihelyezett képzések során.

2017 elejétől 2018 nyaráig az Északkelet-magyarországi rendőri szervek alosztályvezetői, osztályvezető-helyettesi, illetve alosztályvezető jogállású őrsparancsnoki beosztásban tevékenykedő vezetői számára szerveztünk három hetes vezetői kompetenciafejlesztő továbbképzéseket.

2016. szeptember 1-jétől a magyar szakképzési rendszer jelentős módosításokon ment keresztül. Ennek egyik szegmense a köznevelés intézményrendszerének változása volt, amelynek keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben foglaltak szerint iskolánk megnevezésében változtatás vált szükségessé.

2017. május 16-i hatállyal a Belügyminiszter iskolánk nevét Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumra változtatta.

Iskolánkban a megalapítása óta eltelt 25 évben csaknem 15.000 fő szerzett rendőri, illetve határőri teljes-, és 1940 fő rész-szakképesítést. A szaktanfolyamokon 4190 fő, egyéb képzéseinken több mint 3930 fő (ESR 1268 fő, határvadász 559 fő) végeztek az elmúlt negyed században. Nem túlzás azt állítanunk, hogy a tiszthelyettes állomány több, mint 40 %-át a Miskolci Rendészeti Szakgimnázium adta a Magyar Rendőrségnek.

1. oldal / 2