Nyomtatás
csütörtök, 28 augusztus 2014 00:00

Szakmai Ismereti Szakcsoport

A Szakmai Ismereti Szakcsoport 2005-től működik jelenlegi felépítésében. Az Alapozó Ismereti Szakcsoport által oktatott tantárgyak ismereteire építve és részben azokkal szoros párhuzamban oktatott tudásanyag átadása a fő feladatunk.

A szakcsoport alapvető feladatkörébe tartozik a rendőri munka végzéséhez szükséges rendőrszakmai ismeretek oktatása.

Ezt a szakcsoport szervezeti egységébe tartozó munkacsoportok - a közrendvédelmi, a közlekedési, a határrendészeti, a csapatszolgálati és általános szolgálati, az intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoportok - differenciálva végzik. A 30 főből álló oktatói gárdánk a tanításon kívül az oktató munkához tartozó tananyagokat is kidolgozza, de a rendőrré váláshoz elengedhetetlen nevelői tevékenységet is végez osztályfőnöki közösségként.


Szakcsoportunk az alábbi munkacsoportok együtteséből alkot szerves egységet:

Közrendvédelmi munkacsoport

A munkacsoport alapvető célja, hogy a közrendvédelmi ismeretek oktatása során, az iskolát eredményesen befejező tanulók:

  • ismerjék meg a rendőri munka szervezeti kereteit és formáit, a korszerű munkavégzésre vonatkozó alapvető jogszabályokat, belső szabályzókat, társadalmi és szakmai elvárásokat, szabályokat, a rendőrség és az egyes rendőr jogait és kötelességeit, s mindazokat az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, melyek a közrendvédelmi ismeretekhez kapcsolódva, azt kiegészítve biztosítják a rendőrség különböző szolgálati ágainál és szolgálatainál meghatározott alapvető rendőri feladatok végrehajtását, a rászoruló állampolgárok segítését, támogatását,
  • legyenek képesek a rendőri intézkedések és eljárások jogszerű, szakszerű, eredményes végrehajtására, a jogsértő cselekmények felderítésére és megszakítására, a bűncselekmények megelőzéséhez szükséges eredményes napi munkavégzésre, a törvényes erőszak szükségszerű és arányos, minimalizált alkalmazására, a kényszerítő eszközök, valamint a személyi szabadságot korlátozó intézkedések törvényes és szakszerű, célszerű és differenciált alkalmazására, az őr- járőr, a járőrvezető, valamint a körzeti megbízott jogszabályokban meghatározott feladatainak maradéktalan ellátására.

 

Közlekedési munkacsoport

A munkacsoport alapvető célja a majdani közterületi szolgálatot ellátó tiszthelyettesi rendőri állomány, közlekedési-, közlekedésrendészeti feladatokra történő felkészítése.

A helyi tanterv és szakmai program „Közlekedési ismeretek” elnevezésű tananyagegységei – az egyes modulokban – a tárgykörhöz tartozó azon ismeretanyagok oktatását határozzák meg, amelyek döntően a Rendőrségről szóló törvényben felsorolt közlekedésrendészeti intézkedések teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezek nagyrészt olyan közlekedési alapismeretek, amelyeket különböző szinten valamennyi rész-szakképesítéssel, szakképesítés-elágazással kibocsátott tanulónak el kell sajátítania.

A munkacsoport felelőssége, hogy a Rendőrség állományába kerülő tiszthelyettesek képesek legyenek az adott szakterület napi szolgálatellátásával összefüggő közlekedésrendészeti-, közlekedési jellegű feladataikat a hatályos közlekedési jogszabályok rendelkezéseinek alkalmazásával biztonságosan és szakszerűen végrehajtani.

 

Határrendészeti munkacsoport

A munkacsoport fő célkitűzése, hogy olyan szakembereket képezzen, akik alkalmasak lesznek a Rendőrség hivatásos tagjaként, elsősorban a határrendészeti szolgálati ághoz tartozó különböző szolgálati beosztásokban hatékonyan ellátni a határrendészeti jellegű feladatokat. A végzett tanulók a Rendőrség határrendészeti szerveinél a schengeni külső határokon a határforgalom ellenőrzését, valamint a forgalom számára megnyitott határátkelőhelyek közötti területek őrizetét látják el. A rendőrség mélységi mobil egységeinél az illegális migráció ellen az ország teljes mélységében látnak el idegenrendészeti feladatokat.

Magyarország schengeni övezetbe történő csatlakozását, valamint a határőrségnek a rendőrség szervezetébe történő integrálását követően a határrendész képzést is át kellett alakítani. A mai kor rendőrének ugyanis meg kell felelnie a schengeni elvárásoknak akkor is, ha schengeni külső határon határrendészeti kirendeltségen szolgál, de akkor is, ha a rendőrség egyéb, országos, területi, vagy helyi szerveinél, határszakasszal nem rendelkező rendőrkapitányságán teljesít szolgálatot. Ebből kifolyólag valamennyi rendőr tanulónak fontos a határrendészeti ismeretek elsajátítása.

Fókuszban a gyakorlatias oktatás áll. A tanulók a tanórákon megszerzett elméleti ismereteiket gyakorlati foglalkozásokon próbálhatják ki, fejleszthetik tovább. A gyakorlatias oktatást technikailag jól felszerelt határrendészeti, szituációs szakkabinet segíti.

 

Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató munkacsoport

A rendőrképzésben a tanuló leghamarabb az általános szolgálati ismeretek tantárggyal találkozik. Mint általában a fegyveres szerveknél a fegyelem, a csapatmunka alapvető követelmény. Az általános szolgálati ismereteken belül az alaki ismeretek elsajátításával érjük el azt az egységességet, melyek a fegyelmet sugározzák a kívülálló szemlélők számára. Az alaki ismeretek nem csak az egyén és az alakzatok mozgásformáját szabályozza, hanem a szervezeten belüli kommunikációt alárendelt és feljebbvaló között, a kölcsönös tiszteletadás és magatartás formáját. Az iskolánkra kerülő tanulóknak nagyon gyorsan szocializálódnia kell a rendőrségi szervezethez, melyet e tantárgyat oktatók segítségével tehetnek meg.

A csapatszolgálati képzés során ismerkedik meg a tanuló igazán a rendőri csapaterő fogalmával, összetételével, valamint a rendőri csapatszolgálati feladatokkal. Minden tanulónak meg kell ismerkednie azzal, hogy az egyes csapattevékenységben milyen részfeladatot kell ellátnia ahhoz, hogy a rendőri munka gördülékenyen folyjon. A képzés során így elsajátíthatják a zárás, kutatás, üldözés, ellenőrző átengedő pont (EÁP), személyvédelem, szállítmány és utasbiztosítás, tömegoszlatás és egyéb rendezvénybiztosítás, biztosító szolgálatokkal kapcsolatos feladatokat.

 

Intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoport

A munkacsoport célja megismertetni a tanulókkal szituációkon keresztül a rendőri fellépés módját, a kulturált viselkedés formáját az intézkedések során kialakuló konfliktushelyzetek kezelését, s erősíteni a szolgáltató jellegű hatósági fellépés magatartási formáját.

Intézkedés-módszertan

Az elméleti tárgyak - elsősorban a közrendvédelem, kommunikációs ismeretek-, valamint néhány gyakorlati foglalkozás - elsősorban a rendőri önvédelem, lőkiképzés - komplexen, gyakorlati szituációkba történő átültetése ezen tantárgy keretein belül valósul meg.

A foglalkozások lebonyolítására a szituációs kabinetben van lehetőség. Itt olyan helyszíneket alakítottunk ki, rendeztünk be, ahol a valóságos szolgálatteljesítés során leggyakrabban kell a rendőröknek intézkedniük. Megtalálható itt az urbanizált világ csaknem valamennyi eleme: közterület /park, utca,/ bolt, magánlakás, bank, szórakozóhely. Minden egyes helyszín más-más intézkedési taktikát követel meg a rendőröktől, így tanulóinkat is ennek megfelelően készítjük fel az ott történő intézkedésekre.

Az egyes helyszínek be vannak kamerázva, hangosító eszközökkel felszerelve, így a szituációk technikai eszközökkel történő rögzítésére is lehetőség nyílik. A foglalkozások során a tanulóknak - az elméleti ismereteikkel szinkronban álló – intézkedési élethelyzeteket kell megoldaniuk, amelyek rögzítése az előzőekben ismertetett módon történik. A feladat végrehajtását követően a foglalkozás vezetőjének vezetésével ezeket osztályközösségi szinten kiértékeljük és az esetleges hibákat kijavítjuk.

A képzés végéhez közeledve tanulóinknak lőfegyver használattal kapcsolatos szituációkat is meg kell tudni oldaniuk, amire a kabinetben szintén lehetőség nyílik, természetesen az erre a célra kialakított speciális simunition védőfelszerelésben és speciális fegyverekkel.

Lőkiképzés

A tantárgy magában foglalja a fegyverek fejődésének történetét, a ballisztikai ismereteket, az egyes rendszeresített fegyverek műszaki ismeretét, ezen fegyverek biztonságos kezelésének és használatának elsajátítását, valamint az éleslövészetet is.

A rendőrökkel szemben támasztott egyik alapvető követelmény, hogy szolgálati fegyverüket biztonságosan tudják kezelni azt, ha szükséges akár éles helyzetben is a jogszabályi feltételek fennállása esetén képesek legyenek használni. Erre csak akkor lesznek képesek, ha ismerik a rendszeresített szolgálati fegyverek megfelelő műszaki, kezelési szabályait és ballisztikában is járatosak.

Készségszintű, magabiztos fegyverkezelés szükségeltetik és ráadásul a működésekor fellépő esetleges hibákat is el kell tudnia hárítania a rendőrnek.

Az elméleti tudás a lőgyakorlatokon szilárdul meg. Ennek során tanulóink különféle nehézségű próbákat állnak ki, melynek eredményeként stresszhelyzetben is képesek lesznek a különböző szolgálati fegyverekkel azok biztonságos, jogszerű és szakszerű használatára.


A szakcsoport állománya:

Osztályvezető
Sirninszki József r. alezredes

Közrendvédelmi munkacsoport
Dobák István r. alezredes
Jakab Krisztián r. százados
Kemény Beáta r. százados
Nagy Attila r. alezredes
Pongrácz Péter r. százados
Szternai János Tamás c. r. alezredes
Tóth Károly r. őrnagy
Visóczki László r. alezredes

Közlekedési munkacsoport
Császár Erzsébet r. törzszászlós
Kovács István c. r. alezredes
Molnár Ágnes c. r. őrnagy
Szopkó Tibor r. főtörzszászlós
Vascsák Róbert c. r. százados

Határrendészeti munkacsoport
Dimény Gábor r. százados
Dr. Zachar Gábor r. alezredes
Szemán Dániel r. főhadnagy
Zajácz István c. r. alezredes

Csapatszolgálati és általános szolgálati ismereteket oktató munkacsoport
Antal Attila r. százados
Goda Viktor c. r. őrnagy
Németh Gábor c. r. őrnagy
Polgári Erika r. őrnagy

Intézkedés-módszertani és lőkiképző munkacsoport
Dr. Nyilas István r. főhadnagy
Fónagy István r. őrnagy
Garadnai Ottó r. alezredes
Kláben Tamás r. alezredes
Péter Gábor r. törzszászlós
Szentesi Tibor r. törzszászlós

Több munkafolyamatot ellátó ügyviteli alkalmazott
Tar Marianna

Megjelent: 21674 alkalommal Utoljára frissítve: szerda, 25 szeptember 2019 11:38

Kapcsolódó elemek