Fõ tartalom

Elemek megjelenítése címkék szerint: Iskolánk

kedd, 22 október 2019 14:15

Nyílt nap a rendőr suliban!

Iskolánk hagyományainak megfelelően újra megnyitja kapuját az érdeklődő fiatalok számára. Várjuk nyílt napunkra az érettségi előtt álló, végzős diákokat, valamint mindenki mást, aki érdeklődik a rendőr szakma, iskolánk, a nálunk folyó képzés, és az iskolai felvételi iránt.

péntek, 08 június 2018 14:39

Nemzetközi konferencia iskolánkban

Nemzetközi konferencia iskolánkban

Iskolánkban idén, az elmúlt évekhez hasonlóan nemzetközi konferencia került megrendezésre, "Rendőrképzés módszertana" címmel. A május 28. és június elseje között folytatott tanácskozáson a nagyváradi "Avram Iancu" Határrendész Tiszthelyettes-képző Iskola, a Kassai Rendészeti Szakiskola, a Katowicei Rendőrképző Iskola, a Sensi Rendőrképző Iskola valamint a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központja, mint szakmai irányító szerv képviseltette magát.

hétfő, 09 május 2016 09:38

Dőlt a fa

A Stromfeld laktanya utcafronti kerítése mellett megöregedtek, elkorhadtak a fák, jelen állapotukban balesetveszélyt jelentettek, ezért a Gazdasági Szerv vezetése alapos vizsgálat után arra a megállapításra jutott, hogy a fasort sajnos ki kell vágni.

péntek, 07 november 2014 00:00

Kondiparkot avattunk

Nagy öröm volt számunkra, hogy a „Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész 2013. évi decentralizált beruházási keretének felhasználására, a szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló” pályázatunk keretében a tanév elejére több szakmai területen is eszközállományunk fejlesztésére nyílt lehetőség.

Egyik ilyen a tanulóink fizikai állóképességének fejlesztésére szolgáló KONDIPARK kialakítása az iskolaudvaron, melyet Lövei László r.alezredes oktatási igazgatóhelyettes úr ünnepélyes keretek között 2014. november 3-án adott át a tanulók számára.

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Felettes szervek

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

Az intézmény irányító szervének megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.

Az intézmény fenntartójának megnevezése, székhelye:
Belügyminisztérium
1051 Budapest, József Attila utca 2-4.
Elérhetőségei

 

Az intézmény tekintetében az egyes fenntartói jogokat az Országos Rendőr-Főkapitányság (székhelye: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.) gyakorolja a 32/2005. (VI.30.) BM-OM együttes rendelet alapján.
Elérhetőségei

hétfő, 01 szeptember 2014 00:00

Nyitvatartási rend

Az iskola épületei szorgalmi időben, hétfőtől-péntekig az alábbiak szerint tartanak nyitva:

 

a) oktatási épületek 07.00 –től 16.00-ig

b) tanulói szállás épületei folyamatosan

c) könyv- és jegyzettár, internet terem és sportlétesítmények működési szabályzatuk szerint

d) konyha és étkezde 06.30-tól 18.00-ig

e) hivatali helyiségek 07.30-tól 15.30-ig

f) ügyeleti helyiségek folyamatosan.Az igazgató engedélye alapján az épületek és helyiségek ettől eltérő időpontban, illetve szombat és vasárnap is nyitva tarthatók.

Az iskolán a munkaidő a hivatali munkaidő rendszerben munkanapokon 07.30-tól – 15.30-ig tart.

péntek, 29 augusztus 2014 00:00

Felfrissült a konyhánk!

Tornacsarnokunk után az iskola üzemi konyhája is tisztasági festésen esett át.

Iskolánk szakmunkásai augusztus 25-én kezdték el a konyha főzőterének tisztasági festését és az ott lévő elszívó rendszerek zsírtalanítását, illetve a fenti ablakok tisztítását. A munkavégzés két magas állványról történik a hatályos munkavédelmi szabályok szigorú betartása mellett.

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Testületek

Iskolánk testületei:


Nevelőtestület

Képviselője:

 • Bárány Zoltán

Diákönkormányzat

Elnöke:

 • Horváth Vivien Mónika 103. osztály tanulója

Helyettese:

 • Nótár Gyula 103.  osztály tanulója

DÖK összekötő tanár:

 • Szemán Dániel (helyettesíti: Jakab Krisztián)

Intézményi Tanács

Elnöke:

 • Nagyné Ozsvári Tímea (MRSZG)

Alelnöke:

 • Dr. Vassné Papp Nóra Katalin (Miskolci Megyei Jogú Város Önkormányzata)

Tagja:

 • DÖK elnöke

 


Iskolai Szociális Bizottság

Elnöke:

 • dr. Munkácsiné Pasztirik Éva

Titkára:

 • Szántóné Sipos Beáta

Tagok:

 • Nagyné Ozsvári Tímea
 • Tar Marianna
 • Fekete Gábor
 • dr. Csóré Csilla
 • Szóráth Ilona Marianna
 • Szekeresné Kiss Edit
 • Polgári Erika
 •  
 •  

Lakásbizottság

Elnöke:

 • dr. Munkácsiné Pasztirik Éva

Helyettese:

 • Kőhalminé Mizsei Orsolya

Titkára:

 • dr. Balázs Szonja

Tagok:

 • Töpler Sándorné
 • Varga Judit

Tanulói szociális bizottság

Elnöke:

 • Császár Erzsébet

Tagok:

 • Király-Fóris Anett
 • Kemény Beáta
 • Zajácz István
 • Szekeresné Kiss Edit

Tanulói fegyelmi bizottság

Elnöke:

 • Löveiné Semság Márta

Tagok:

 • Antal Attila
 • Takács Lászlóné
 • Tóth Károly
 • Lükő Ádám

 

vasárnap, 10 augusztus 2014 00:00

Szervezeti felépítés

Az iskola szervezeti egységei és feladataik

 

 

 

1. Az iskola szervezeti egységei a szervezeti egységvezetők irányításával, az iskola éves munkatervének és a vezetői ellenőrzések végrehajtásáról szóló igazgatói intézkedés figyelembe vételével hajtják végre feladataikat és meghatározott rendszerességgel értekezletet tartanak. A munkaterv az iskolai tanév helyi rendjét határozza meg. A vezetői ellenőrzésről szóló intézkedés – amely nem vonatkozik a költségvetési belső ellenőrzésekre – rendelkezik az ellenőrzött területről, az ellenőrzés tárgyáról, az ellenőrzés során alkalmazható módszerekről, az ellenőrzéssel szemben támasztott követelményekről, az ellenőrzést végző vezető, ellenőrzött jogairól, kötelezettségeiről.

2. A tanulmányi osztály (TO) az igazgató oktatási-helyettes közvetlen irányításával végzi az iskolában folyó oktatási, szakképzési, oktatásigazgatási feladatok koordinálását. Gondoskodik a felvételi eljárás tervezéséről és szervezéséről, az oktatástechnikai eszközök, oktatási segédanyagok biztosításáról, a tanulmányi munkával összefüggő adminisztratív feladatok ellátásáról. Feladatait a szakmai munkaközösségek (szakcsoportok) tevékenységével szoros összhangban látja el. (bővebben...)

3-4. A szakcsoportok ellátják az iskolarendszerű képzés tekintetében az oktató – nevelő és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat, iskolarendszeren kívüli – és egyéb képzések esetében az oktató – és ehhez kapcsolódó egyéb feladatokat.
(bővebben: Alapozó Ismereti Szakcsoport (AISZ); Szakmai Ismereti Szakcsoport (SZISZ))

5. A koordinációs és humánigazgatási osztály (KOHI) tervezi és döntésre előkészíti a személyzeti – munkaügyi vonatkozású döntéseket, elkészíti és nyilvántartja az ehhez szükséges, vagy ennek eredményeként keletkezett okmányokat. Ellátja az állomány előmenetelének biztosításával összefüggő személyzeti feladatokat. Együttműködik az érdekképviseleti szervekkel. Végzi a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat. Biztosítja az állomány egészségügyi alapellátását, a jogszabályban előírt szűrő és alkalmassági vizsgálatok elvégzését. Segíti az igazgató fegyelemkezelő munkáját. Végzi a vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel és a nemzetbiztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatos feladatokat. Ellátja az előző feladatokhoz kapcsolódó adatkezelési feladatokat. Gondoskodik az iskolára érkező iratok feldolgozásáról, az ügyviteli munka ellátásáról. Ellenőrzi, felügyeli az iskola szervezeti egységeinek iratkezelő tevékenységét. Figyelemmel kíséri az igazgató napi programjának alakulását, a programok megvalósításához szükséges feltételek biztosítását. Segíti az igazgatói adminisztrációt. Koordinálja az iskolai minőségbiztosítási programot, támogatja annak megvalósítását. Ellátja az iskolai rendezvények, az igazgató által tartott értekezletek szervezésével kapcsolatos feladatokat, biztosítja az iskola külső kommunikációját. Szervezi a nemzetközi kapcsolattartásból adódó feladatokat. Elemző – értékelő munka keretében elkészíti a végzett munkáról szóló iskolai éves- és tanéves összefoglaló jelentést. Működteti az iskola ügyeletét, amelynek keretében ellátja az iskola objektumainak őrzés – védelmét és kapcsolatot tart a BM Főügyelettel. Jogszabályban meghatározott szervek, vezetők számára tájékoztatást ad a rendkívüli eseményekről. Tervezi és felügyeli az intézmény minősített időszaki feladatait, felelős a riasztási-, készültségbe helyezési-, értesítési-, és tájékoztatási feladatok elvégzéséért. (bővebben...)

6. A közgazdasági osztály a költségvetés tervezésével kapcsolatos tevékenysége során összeállítja az elemi költségvetést. Nyilvántartja az eredeti, illetve a módosított előirányzatokat. Javaslatot tesz annak módosítására. Gondoskodik az elszámolások szabályszerűségéről. Vezeti a bevételekkel, kiadásokkal kapcsolatos ÁFA nyilvántartásokat. Nyilvántartja és figyelemmel kíséri a kártérítéseket és azok törlesztésére teljesített befizetéseket, a munkavállalói tartozásokat. Tevékenységi körében bonyolítja a pénztárforgalmat. Összeállítja a havi, negyedéves, féléves és éves költségvetési, pénzügyi beszámolót és annak szöveges indokolását. A számvitellel összefüggésben a fenntartó által elkészített szabályzatok alapján végzi a számviteli feladatait, a főkönyvi könyvelést. Közreműködik a leltár szervezésében, elkészíti a leltárfelvételi íveket, majd kiértékeli azokat. Információt szolgáltat a fenntartói szintű döntések előkészítéséhez, illetve alátámasztásához. Az illetmény számfejtéssel, TB ügyintézéssel kapcsolatosan összegyűjti és továbbítja a központosított illetményszámfejtéshez szükséges iratokat, a központosított illetmény számfejtés által készített listákat feldolgozva elkészíti és határidőre továbbítja a NAV, OEP, MÁK intézményei felé benyújtandó bevallásokat, illetve teljesíti az ezekhez kapcsolódó kifizetéseket, elvégzi a társadalombiztosítással kapcsolatos személyi ügyintézést. Adatokat, számvetéseket biztosít az igazgatói döntésekhez, az iskola más szervezeti egységei számára adatokat szolgáltat. (bővebben...)

7. Az ellátási és fenntartási osztály az iskola alapfeladatainak eredményes végrehajtása érdekében a szakterülethez tartozó anyagi – technikai biztosítási feladatokat. Élelmezési szakterületen biztosítja a törzs – és tanulói állomány élelmezését, élelmezési járandóságait. A ruházati szakterület gondoskodik a törzs – és tanulói állomány egyenruházattal, formaruházattal, védőruházattal, védőfelszereléssel való ellátásáról, a mosási, vegyi tisztítási szolgáltatásokról, valamint a törzsállomány irodaszerrel történő ellátásáról. A fenntartási szakterület gondoskodik az iskola működéséhez, a törzsállomány munkavégzéséhez, az oktató-nevelő munka végrehajtásához, a tanulók elhelyezéséhez szükséges épület (épületállomány) létrehozásáról, felújításáról, karbantartásáról. A gondnoki terület az iskola épületeinek, szabad területeinek folyamatos ellenőrzésével, a kisebb hibák elhárításával és takarításával, a hibák időben történő jelzésével és a közös helyiségek anyagainak nyilvántartásával, kezelésével biztosítja az iskola zavartalan működését. Ellátja a szállások működéséhez kapcsolódó feladatokat. (bővebben...)

8. A technikai osztály az iskola oktatási és adminisztratív feladatainak végrehajtása érdekében irányítja, tervezi, szervezi, végrehajtja a szükséges technikai eszközök, valamint ezek rendszerben tartásához szükséges felszerelések, alkatrészek, anyagok, rendelkezésre állását, alkalmazását az ellátási és fenntartási osztállyal együttműködve. (bővebben...)

szombat, 09 augusztus 2014 00:00

Megközelítés

Cím: Miskolc, Szentpéteri kapu 78.


Megközelíthetőség városi tömegközlekedéssel:

 • A Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából: 12, 14, 14Y, 2035R, 54-es városi autóbuszokkal
  (Szeles u. - Napsugár Otthon megálló) vagy
 • A Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából: 24-es városi autóbusszal
  (Búza tér - Napsugár Otthon megálló)
 • A Tiszai Pályaudvar irányából: 8-as városi autóbusszal
  (Tiszai Pu. v.á. --> Repülőtér v.á. --> gyalog)
 • A Tiszai Pályaudvar irányából (átszállással): villamossal, átszállással a 12, 14, 14Y2035R-es városi autóbuszokra
  (Tiszai Pu. v.á. --> Centrum (átszállás 12, 20, 35R-es autóbuszra) --> Napsugár Otthon megálló)
  (Tiszai Pu. v.á. --> Villanyrendőr (átszállás 14 vagy 14Y autóbuszra) --> Napsugár Otthon megálló)

Aktuális autóbusz menetrendek ITT


Megközelíthetőség helyközi Volán járattal:

 • Búza tér, miskolci autóbusz végállomás irányából:
  (Miskolc, Autóbusz végállomás --> Miskolc, repülőtér bejárati út (TESCO áruház) --> gyalog)

 Aktuális Volán menetrendek ITT


GPS koordináták:

 • N48.1252942791; E20.785371065 (fok)
 • 48°7'31" N; 20°47'7.3" E (fok° perc' másodperc")

 

 

1. oldal / 2